Page 9 - Teraz egzamin ósmoklasisty - język angielski, repetytorium, szkoła podstawowa
P. 9

Gramatyka

        Ćwiczenia                    Zadania          ĆWICZENIE 1                 Zadanie 1. (0–5)  ZADANIE OTWARTE
         Przeczytaj poniższy tekst, a następnie zamień pod-
         kreślone czasowniki na ich formę przeszłą.   Uzupełnij zdania 1.1. -1.5. Wykorzystaj w odpo-

         Przykład                    wiedniej formie wyrazy podane w nawiasach. Nie
         is – was                    należy zmieniać kolejności podanych wyrazów,
                                trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać

         Isabel is a famous doctor who works in Warsaw.  inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne
         She has her own clinic. She specialises in cardiolo- i gramatycznie poprawne. Uwaga! W każdą lukę
         gy and she helps her little patients every day. She  możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wli-
         saves children’s lives.            czając w to wyrazy już podane.
         Isabel is also a lecturer at the Medical University  Przykład
         in Warsaw. She gives lectures and teaches many  Katie, (you/be/tired) last night?
         students. She takes part in many conferences and  Kate, were you tired last night?
         writes many articles.
                                1.1. (Tim/be/Warsaw) _____________________ last
         Isabel was a famous doctor who worked in War-   week to visit his grandma.
         saw. She 1. ____________ her own clinic. She spe- 1.2. (where/you/ buy) __________________ this
         cialised in cardiology and she 2. ______________  jacket? It’s fantastic!
         her little patients every day. She 3. ______________  1.3. (you/organize) _________________ the party
         children’s lives.                 by yourselves? It was lovely.
                                1.4. Sam, (you/can/write) __________________
         Isabel 4. ____________ also a lecturer at the Me-
                                  when you were six?
         dical University in Warsaw. She 5. __________
                                1.5. Tim (not/write/a letter) _____________________
         lectures and 6. _________ many students. She
                                  to his penfriend last night.
         7. ___________ part in many conferences and
         8. _________ many articles.                                     GRAMATYKA
                                Zadanie 2. (0–5)  ZADANIE OTWARTE
          ĆWICZENIE 2
         Utwórz prawidłowe pytania oraz przeczenia, ko-
         rzystając z podanych słów.           Przetłumacz na język angielski fragmenty podane
                                w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne
         Przykład                    i gramatycznie poprawne. Uwaga! W każdą lukę
         We / watch / last night / didn’t / a film.   możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.
         We didn’t watch a film last night.
                                Przykład
         1. build a small house / Did / ten years ago / they  (Kupiliśmy nowy) house two months ago.
          / ?                     We bought a new house two months ago.

                                2.1. (Zajęło mi) __________________ 45 minutes
         2. They / last Monday / didn’t / come to our house to get to the city centre last night.
                                2.2. (Jak dotarłeś) ___________________________
                                  to work yesterday?
         3. bring / Did / she / you a gift for your birthday / ?
                                2.3. Henry (kiedyś grał w koszykówkę)
                                  _______________________, but now he is into
         4. last week / Tim / didn’t / send me any flowers football.
                                2.4. When (oblałeś) ____________________________
                                  your driving test?
         5. Peter / find / didn’t / any money in the park
                                2.5. Tim’s sisters (wzięły udział)
                                  __________________________ a marathon last
                                  year.                                                          51
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14