Page 8 - Teraz egzamin ósmoklasisty - język angielski, repetytorium, szkoła podstawowa
P. 8

Powtórzenie

        Past simple         Czasu past simple używamy, mówiąc o:
         • wydarzeniach z przeszłości, czynnościach lub stanach, które miały początek i koniec w przeszłości: I arrived here at
         9 a.m. yesterday.
         • zwyczajach oraz nawykach z przeszłości, które nie są już kontynuowane: When I was a child. I visited the zoo twice a month.
         • sekwencji czynności z przeszłości, które następowały jedna pod drugiej: I opened my eyes, saw the time, got up and
         dressed immediately.          Zdania twierdzące
         Tworzymy na dwa sposoby. Jeśli w zdaniu występuje
         czasownik regularny, to jego czas przeszły tworzymy  Zasada dodawania końcówki -ed
         przez dodanie końcówki -ed. Natomiast czasowniki  • Jeżeli czasownik kończy się na literę -e, dopisu-
         nieregularne mają swoje własne formy czasu prze- jemy tylko -d.
         szłego. Patrz Powtórzenie str. 108  Używa się jednej     smile – smiled
         formy dla wszystkich osób.            • W czasownikach jednosylabowych zakończo-
                                  nych na pojedynczą samogłoskę i spółgłoskę pod-
          Czasowniki regularne wash – washed       wajamy tę ostatnią spółgłoskę i dopisujemy -ed.
          I / You / He / She / It / We / They washed the dog.      stop – stopped.
                                  • W czasownikach zakończonych na literę -y po
          Czasowniki nieregularne feed – fed       spółgłosce zamieniamy -y na -i i dopisujemy -ed.
          I / You / He / She / It / We / They fed the dog.       study – studied


          Przeczenie
    POWTÓRZENIE Aby utworzyć zdanie przeczące, przed czasownikiem stawiamy operator did, potem not (w skrócie „didn’t”)
         i czasownik w formie podstawowej. Przeczenia z czasownikami regularnymi i nieregularnymi tworzymy
         w taki sam sposób.
          Czasowniki regularne
          I / You / He / She / It / We / They did not wash the dog.
                                I / You / He / She / It / We / They did not feed the dog.
          I / You / He / She / It / We / They didn’t wash the dog. Czasowniki nieregularne
                                I / You/ He / She / It / We / They didn’t feed the dog.
          W zdaniach przeczących i pytających czasowniki regularne i nieregularne zawsze wracają do formy podstawowej.          Pytania

         Pytania ogólne, czyli zaczynające się w języku polskim od słowa „czy”, tworzymy, stawiając na początku
         zdania operator did. Potem dostawiamy osobę lub rzecz, a po niej czasownik w formie podstawowej.
         Pytania z czasownikami regularnymi i nieregularnymi tworzymy tak samo.
         Czasowniki regularne             Czasowniki nieregularne
         Did I / you / he / she / it / we / wash the dog? Did I / you / he / she / it / we / they feed the dog?
         Yes, I / you / he / she / it / we / they did. Yes, I / you / he / she / it / we / they did.
         No, I / you / he / she / it / we / they did not (didn’t). No, I / you / he / she / it / we / they did not (didn’t).

          Pytania szczegółowe (w których dopytujemy się o szczegóły, takie jak: kto, co, kiedy itp.) tworzymy, stawiając
          na samym początku słowo pytające what, where, when, who lub why.
          Why did you wash the dog? When did you feed the dog?
          Charakterystyczne określenia czasu

          yesterday                   He arrived yesterday morning.
          last night / week / last Saturday      Kate finished writing her book last week.
          three hours ago / two days ago / a week ago  Mr. Stevenson returned home two hours ago.    50
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13