Page 6 - Teraz egzamin ósmoklasisty - język angielski, repetytorium, szkoła podstawowa
P. 6

Powtórzenie

        Praca


           zawody / jobs   A2 police officer /pəˈliːs ˈɒfɪsə(r)/  fix and service car /fɪks ənd  A1 get a job /ɡet ə dʒɒb/ dostać
         accountant /əˈkaʊntənt/  policjant      B1 ˈsɜː(r)vɪs kɑː(r)/ naprawiać  pracę
        B1                         i serwisować samochód
         księgowy, księgowa  B1 postman /ˈpəʊs(t)mən/            C1 get a pay rise /ɡet ə peɪ raɪz/
        A2 actor /ˈæktə(r)/ aktor listonosz       A2 grow plants /ɡrəʊ plɑːnts/  otrzymać podwyżkę
                                  uprawiać rośliny
         architect /ˈɑː(r)kɪˌtekt/  A2 receptionist /rɪˈsepʃ(ə)nɪst/     B1 get benefits /ɡet ˈbenɪfɪts/
        B1             recepcjonistka    B1 manage /ˈmænɪdʒ/ zarządzać dostawać dodatkowe korzyści
         architekt
         assistant /əˈsɪst(ə)nt/  B1 scientist /ˈsaɪəntɪst/ naukowiec A2 prepare food /prɪˈpeə(r) fuːd/  B1 give up a job /ɡɪv ʌp ə dʒɒb/
        B1                         przyrządzać jedzenie   zrezygnować z pracy
         asystentka      A2 secretary /ˈsekrətri/ sekretarka
         babysitter /ˈbeɪbiˌsɪtə(r)/  security guard /sɪˈkjʊərəti  B1 report /rɪˈpɔː(r)t/ relacjonować B1 go on strike /ɡəʊ ɒn straɪk/
        B1           B1                         zastrajkować
         opiekunka do dziecka   ɡɑː(r)d/ ochroniarz  B1 run a shop /rʌn ə ʃɒp/
         bank clerk /bæŋk klɑː(r)k/  shop assistant /ʃɒp əˈsɪst(ə)nt/  prowadzić sklep A2 job centre /ˈdʒɒb ˌsentər/
        –            A2                         pośrednictwo pracy
         urzędnik bankowy     sprzedawca      A2 sell /sel/ sprzedawać
         builder /ˈbɪldə(r)/ pracownik  shopkeeper /ˈʃɒpˌkiːpə(r)/  take care of /ˈteɪk keə(r) əv/  C1 job vacancy /dʒɒb ˈveɪkənsi/
        B1           B2            B1             wolna posada
         budowlany        sklepikarz       opiekować się
         caretaker /ˈkeə(r)ˌteɪkə(r)/  social / care worker /ˈsəʊʃ(ə)l/  take orders /teɪk ˈɔː(r)də(r)z/  B1 look for a job /lʊk fə(r) ə dʒɒb/
        –                        A2             szukać pracy
         dozorca        B2 keə(r) ˈwɜː(r)kə(r)/ pracownik  przyjmować zamówienia
         carpenter /ˈkɑː(r)pɪntə(r)/  opieki społecznej A1 use /juːz/ używać B1 lose a job /luːz ə dʒɒb/ stracić
        –                                      pracę
         stolarz         software engineer    wear a uniform /weə(r) ə
        A2 chef /ʃef/ szef kuchni A2 /ˈsɒf(t)ˌweə(r) ˌendʒɪˈnɪə(r) /  A2 ˈjuːnɪfɔː(r)m/ nosić B2 make a living /meɪk ə ˈlɪvɪŋ/
                                              zarabiać na życie
                      programista
         cleaner /ˈkliːnə(r)/ osoba            give orders /ɡɪv ˈɔː(r)də(r)z/
        A2           B1 soldier /ˈsəʊldʒə(r)/ żołnierz B2        offer a job /ˈɒfə(r) ə dʒɒb/
         sprzątająca                   wydawać polecnia   B1 zaoferować pracę
         construction worker  B1 translator /trænzˈleɪtər/  rodzaj pracy / type of job
        B2 /kənˈstrʌkʃ(ə)n ˈwɜː(r)kə(r)/  tłumacz     badly paid job /ˈbædli peɪd  organisational skills
         budowlaniec      B1 travel agent /ˈtrævəl ˌeɪdʒənt/  B2 dʒɒb/ praca źle płatna B1 /ˌɔː(r)ɡənaɪˈzeɪʃ(ə)nəl ˈskɪl /
                                              umiejętności organizacyjne
        A2 cook /kʊk/ kucharz   pracownik biura podróży dream job /driːm dʒɒb/  overtime /ˈəʊvətaɪm/
                      unskilled worker /ʌnˈskɪld
        A1 doctor /ˈdɒktə(r)/ lekarz B2 ˈwɜː(r)kə(r)/ pracownik  B1 wymarzona praca B2 nadgodziny
         dressmaker /ˈdresˌmeɪkə(r)/           full time job /fʊl taɪm dʒɒb/
        –             niewykwalifikowany  B1           A2 post /pəʊst/ stanowisko
         krawiec        B1 vet /vet/ weterynarz  praca na pełen etat  B2 pension /ˈpenʃən/ emerytura
        A1 driver /ˈdraɪvə(r)/ kierowca A1 waiter /ˈweɪtə(r)/ kelner B1 part-time job /pɑː(r)t taɪm  previous experience /ˈpriːviəs
         dustman /ˈdʌs(t)mən/               dʒɒb/ praca na niepełny etat B1 ɪkˈspɪəriəns/ uprzednie
        –               opis zawodu /
         śmieciarz                   B1 permanent /ˈpɜːmənənt/ stały doświadczenie
         electrician /ɪˌlekˈtrɪʃ(ə)n/  description of a profession physical / mental work
        B2 elektryk      B1 wymagający, stanowiący  B2 /ˈfɪzɪk(ə)l/ ˈment(ə)l wɜː(r)k/  A2 spare time /speə(r) taɪm/ wolny
                      challenging /ˈtʃælɪndʒɪŋ/
                                              czas
    POWTÓRZENIE B2 estate agent /ɪˈsteɪt ˈeɪdʒ(ə)nt/  B1 creative /kriˈeɪtɪv/ twórczy B2 seasonal work /ˈsiːzənl wɜːk/  B2 /ˈsuːtəb(ə)l ˈkændɪdeɪt/
                                  fizyczna/umysłowa praca
        A2 engineer /ˌendʒɪˈnɪə(r)/ inżynier
                                              start a business /stɑː(r)t ə
                      wyzwanie
                                             B2
                                              ˈbɪznəs/ założyć firmę
                                  praca sezonowa
         agent nieruchomości
                                              suitable candidate
                      dangerous /ˈdeɪndʒərəs/
                                  summer job /ˈsʌmə(r) dʒɒb/
        A2 farmer /ˈfɑː(r)mə(r)/ rolnik
                    A2
                                 A1
                      niebezpieczny
                                  praca na lato
                                              odpowiedni kandydat
         fashion / interior / web
                      demanding /dɪˈmɑːndɪŋ/
                                  temporary job /ˈtemp(ə)rəri
                                              take a job /teɪk ə dʒɒb/ podjąć
                    B2
                                 B1
         designer /ˈfæʃ(ə)n/ ɪnˈtɪəriə(r)
                                             B1
        B1
         / web dɪˈzaɪnə(r)/ projektant
                      exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/ ekscytujący,
         mody / wnętrz / stron www
                                  underpaid job /ˌʌndə(r)ˈpeɪd
                                              take a day off /teɪk ə deɪ ɒf/
                      pasjonujący
                                  dʒɒb/ praca niskopłatna
                                              wziąć dzień wolnego
         firefighter /ˈfaɪə(r)ˌfaɪtə(r)/  A1 wymagający C1 dʒɒb/ praca tymczasowa B1 pracę
        B1
         strażak        A1 hard /hɑː(r)d/ trudny, ciężki voluntary work /ˈvɒlənt(ə)ri  team spirit /tiːm ˈspɪrɪt / duch
        B2 fisherman /ˈfɪʃə(r)mən/ rybak A1 interesting /ˈɪntrəstɪŋ/  C1 wɜː(r)k/ praca dobrowolna,  B2 zespołowy
                                  wolontariat
                      interesujący
        – flight attendant /flaɪt             well paid job /wel peɪd dʒɒb/  B1 trade union /ˌtreɪd ˈjuːniən/
         əˈtendənt/ stewardesa B2 satisfying /ˈsætɪsˌfaɪɪŋ/  B2 praca dobrze płatna związek zawodowy
         food critic /fuːd ˈkrɪtɪk/ krytyk  satysfakcjonujący         B1 training /ˈtreɪnɪŋ/ szkolenie
        B2                         work for a company /wɜː(r)k
         kulinarny       B1 scary /ˈskeəri/ straszny,  A2 fə(r) ə ˈkʌmp(ə)ni/ pracować  B1 training session /ˈtreɪnɪŋ
         hairdresser /ˈheə(r)ˌdresə(r)/  przerażający               ˈsɛʃən/ sesja szkoleniowa
        B1                         dla firmy
         fryzjer        B1 stressful /ˈstresf(ə)l/ stresujący        working conditions
         housewife /ˈhaʊswaɪf/  B1 tiring /ˈtaɪərɪŋ/ męczący A2 work in an office /wɜː(r)k ɪn ən  B1 /ˈwɜːkɪŋ kənˈdɪʃənz/ warunki
        A2                         ˈɒfɪs/ pracować w biurze
         gospodyni domowa   A2 unusual /ʌnˈjuːʒʊəl/ niezwykły work indoors / outdoors  pracy
         IT specialist /ˌaɪ ˈtiː ˈspeʃəlɪst/  czynności i obowiązki /       praca i pieniądze /
        B2                         /wɜː(r)k ɪnˈdɔː(r)z/ ˌaʊtˈdɔː(r)z/
         informatyk        activities and duties A2 pracować wewnątrz /   work and money
         journalist /ˈdʒɜː(r)nəlɪst/           na zewnątrz      B2 bonus /ˈbəʊnəs/ premia
        B1             answer the phone /ˈɑːnsə(r) ðə
         dziennikarz      A2 fəʊn/ odbierać telefon work long hours /wɜː(r)k lɒŋ  B2 income /ˈɪnkʌm/ dochód
        B2 judge /dʒʌdʒ/ sędzia  be in charge of sth /biː ɪn ʧɑːʤ  A2 ˈaʊə(r)z/ pracować do późna B1 salary /ˈsæləri/ pensja
        B1 lawyer /ˈlɔːjə(r)/ prawnik B1 ɒv ˈsʌmθɪŋ/ kierować czymś work night shifts /wɜː(r)k  – pay rise (n) podwyżka
         lecturer         be on duty /biː ɒn ˈdjuːti/ być  B2 naɪt ʃɪfts/ pracować na nocne
        B2           B2             zmiany        B2 pension /ˈpenʃən/ emerytura
         /ˈlektʃərər/ wykładowca na dyżurze
         mechanic /mɪˈkænɪk/   breed animals /briːd  work under pressure /wɜː(r)k  unemployment benefit
        A2           B2            B2 ˈʌndə(r) ˈpreʃə(r)/ pracować  – /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ˈbenɪfɪt/ zasiłek
         mechanik         ˈænɪm(ə)lz/ hodować zwierzęta          dla bezrobotnych
                                  pod presją
        B1 musician /mjʊˈzɪʃ(ə)n/ muzyk close down a company  zatrudnienie / employment B1 wage /weɪdʒ/ wynagrodzenie
        A2 nurse /nɜː(r)s/ pielęgniarka B2 /a shop /kləʊs daʊn ə          ludzie w biznesie /
        – optician /ɒpˈtɪʃ(ə)n/ optyk ˈkʌmpəni/ə ʃɒp/ zamknąć  – bank holiday /ˌbæŋk  people in business
                                  ˈhɒlədeɪ/ dzień wolny od pracy
                      firmę/ sklep
         petrol station / museum  deliver letters and parcels  apply for a new post /əˈplaɪ  A2 boss /bɒs/ szef
         attendant /ˈpetrəl    /dɪˈlɪvə(r) ˈletə(r)z ənd  B1 fə(r) ə njuː pəʊst/ starać się
        – ˈsteɪʃ(ə)n/ mjuːˈziːəm əˈtendənt/  B1 ˈpɑː(r)s(ə)lz/ dostarczać listy  o nową posadę B1 employee /ɪmˈplɔɪiː/ pracownik
         pracownik stacji benzynowej/ i paczki                 B1 employer /ɪmˈplɔɪər/
         muzeum                     B1 duty /ˈdʒuːti/ obowiązek pracodawca
                      design buildings /dɪˈzaɪn
         pharmacist /ˈfɑːməsɪst/  B1           earn good money /ɜː(r)n ɡʊd
        B2             ˈbɪldɪŋz/ projektować budynki C1 ˈmʌni/ dobrze zarabiać – freelancer /ˈfriːlɑːnsə(r)/
         farmaceuta                                pracownik nieetatowy
         photographer /fəˈtɒɡrəfə(r)/  do / take a training course  fire sb / sack sb /ˈfaɪə  A2 staff /stɑːf/ personel
        A2           B1 /duː/teɪk ə ˈtreɪnɪŋ kɔːs/ brać  B2 ˈsʌmbədi/sæk ˈsʌmbədi/
         fotograf         udział w szkoleniu              A2 team /tiːm/ zespół
        B2 plumber /ˈplʌmə(r)/ hydraulik          zwlonić kogoś
    24
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11