Page 4 - Teraz egzamin ósmoklasisty - język angielski, repetytorium, szkoła podstawowa
P. 4

Powtórzenie

        edukacja


           szkoła / school    get a good / bad mark /ɡet  przedmioty nauczania /  A2 school uniform /skuːl
         assembly hall /əˈsembli hɔːl/  A2 ə ɡʊd/ bæd mɑː(r)k/ dostać  subjects ˈjuːnɪfɔː(r)m/ mundurek szkolny
        –             dobrą/złą ocenę
         aula                      A2 art /ɑː(r)t/ plastyka – set book /sɛt bʊk/ lektura
                      get into university /ɡet           A2 short test /ʃɔːt test / kartkówka
        – boarding school /ˈbɔː(r)dɪŋ  B2 ˈɪntuːˌjuːnɪˈvɜː(r) səti/ dostać się  A2 biology /baɪˈɒlədʒi/ biologia
         skuːl/ szkoła z internatem na uniwersytet   A2 chemistry /ˈkemɪstri/ chemia A2 staff meeting /stɑːf ˈmiːtɪŋ/
         cafeteria /ˌkæfəˈtɪəriə/ bufet                      rada pedagogiczna
        –             graduate (from) /ˈɡrædʒueɪt/  – English /ˈɪŋɡlɪʃ/ język angielski
         (szkolny)       B2 ukończyć (o szkole)               student exchange
        B1 canteen /kænˈtiːn/ stołówka hand in (homework) /hænd  A2 geography /dʒiːˈɒɡrəfi/  B1 /ˈstjuːd(ə)nt ɪksˈtʃeɪndʒ/
                                  geografia
        A1 classroom /ˈklɑːsˌruːm/ klasa B1 ɪn/ oddawać (np. pracę  A2 history /ˈhɪst(ə)ri/ historia wymiana uczniowska
         cloakroom /ˈkləʊkˌruːm/  domową)                   A1 subject /ˈsʌbdʒɪkt/ przedmiot
        –                        B1 IT /ˌaɪ ˈtiː/ informatyka
         szatnia        B2 have a gap year /hæv ə gæp          B2 team task /tiːm tɑːsk/ zadanie
         common room /ˈkɒmən rʊm /  jɪə/ mieć rok przerwy w nauce A2 maths /mæθs/ matematyka grupowe
        B1
         świetlica        make a mistake /meɪk ə  A1 music /ˈmjuːzɪk/ muzyka A2 term /tɜː(r)m/ semestr
        B2 corridor /ˈkɒrɪdɔːr/ korytarz A2 mɪˈsteɪk/ zrobić błąd – PE /ˌpiː ˈiː/ WF A2 timetable /ˈtaɪmˌteɪb(ə) l/ plan
        A2 gym /dʒɪm/ sala gimnastyczna A2 make notes /meɪk nəʊtіs/ robić  A2 physics /ˈfɪzɪks/ fizyka lekcji
        B1 lab /læb/ pracownia   notatki        – Polish /ˈpəʊliʃ/ język polski A2 workbook /ˈwɜːkbʊk/ zeszyt
                                              ćwiczeń
        A2 library /ˈlaɪbrəri/ biblioteka B1 make progress /meɪk  – RE /ɑː(r) iː/ edukacja religijna
                      ˈprəʊɡres/ robić postępy           B2 workshop /ˈwɜːkʃɒp/ warsztat
        – locker /ˈlɒkə(r)/ szafka miss lessons /mɪs ˈles(ə) nz/  w szkole / in school osoby / people
         notice board /ˈnəʊtɪsbɔːd/  A2         after school activities /ˈɑːftə(r)
        B1             opuszczać lekcje                 classmate /ˈklɑːsˌmeɪt/ kolega
         tablica ogłoszeń     on one’s own /ɒn wʌnz əʊn/  A2 skuːl ækˈtɪvətiz/ zajecia  A2
                    B1             po szkole        z klasy
         nursery school /ˈnɜː(r)s(ə)ri  samodzielnie
        B2                                     form teacher /fɔː(r)m ˈtiːtʃə(r)/
         skuːl/ żłobek      pay attention /peɪ əˈtenʃ(ə) n/  B1 attend /əˈtend/ uczęszczać A2 wychowawca
         playground / ˈpleɪˌɡraʊnd/  B1 uważać     bad behaviour /bæd
        A2                        B1             head teacher /hed ˈtiːtʃə(r)/
         boisko          play truant /pleɪ ˈtruːənt/  bɪˈheɪvjə(r)/ złe zachowanie A2 dyrektor szkoły
         primary school /ˈpraɪməri  –         B1 bell /bel/ dzwonek
        B1             wagarować                    librarian /laɪˈbreəriən/
         skuːl/ szkoła podstawowa sign up for /saɪn ʌp fɔː/ zapisać  A1 board /bɔː(r)d/ tablica A2
         private school /ˈpraɪvət skuːl/ B1                    bibliotekarz
        B1             się          A2 break /breɪk/ przerwa A2 pupil /ˈpjuːp(ə)l/ uczeń
         szkoła prywatna     study hard /ˈstʌdi hɑː(r)d/  –
         public school /ˈpʌblɪk skuːl/  B1 uczyć się pilnie chalk /tʃɔːk/ kreda A1 student /ˈstjuːd(ə)nt/ uczeń
        B1                         certificate /səˈtɪfɪkət/
         szkoła prywatna    B2 submit /səbˈmɪt/ dostarczać B1 świadectwo  A1 teacher /ˈtiːtʃə(r)/ nauczyciel
         school office /skuːl ˈɒfɪs/                        opisywanie osób /
        A2            – swot /swɒt/ wkuwać   class register / klɑːs ˈredʒɪstər/
         sekretariat      B1 take notes /teɪk nəʊts/ robic  B2 dziennik lekcyjny B2 ambitious ( /æmˈbɪʃəs/)
                                               describing people
                                 –
    POWTÓRZENIE B1 sports field / pɔːt ˈfiːld/ boisko  B1 take a break /teɪk ə breɪk/  B2 zawody/ konkurs B2 demanding /dɪˈmɑːndɪŋ/
         secondary school /ˈsekənd(ə)ri
                      notatki
        B1
                                  competition /ˌkɒmpəˈtɪʃən/
         skuːl/ szkoła średnia
                                              ambitny
                      zrobić sobie przerwę
                                  compulsory exam /kəmˈpʌlsəri
         sportowe
                                              wymagający
                                  ɪɡˈzæm/ egzamin obowiazkowy
                      take private lessons /teɪk
         staff room /stɑːf ruːm/ pokój
                                             B1 fair /feər/ sprawiedliwy
                    B1 ˈpraɪvət ˈles(ə)nz/ chodzić
        A2
                                  deadline /ˈdedlaɪn/ termin
         nauczycielski
                                 B2
                      na prywatne lekcje
                                              gifted /ˈɡɪftɪd/ utalentowany
                                  wykonania pracy
                                             –
         state school /steɪt skuːl/ szkoła
        B2
                                  end-of school exam /end
         państwowa
                      spóźnić się
                                             B1 strict /strɪkt/ surowy
          uczenie się /learning B2 turn up late /tɜːn ʌp leɪt/  A2 əv skuːl ɪɡˈzæm/ egzamin  B1 helpful /ˈhelpfəl/ pomocny
                                  końcowy
                      write an essay /raɪt ən ˈeseɪ/
         be absent from school  B1 pisać wypracowanie  explanation /ˌekspləˈneɪʃən/  egzaminy / exams
        B1 /biː ˈæbs(ə)nt frɒm skuːl/ być  przybory szkolne /  B1 wyjaśnienie B1 entrance exam /ˈentrəns
         nieobecnym w szkole    school supplies   A2 free time /friː taɪm/ czas wolny ‘ɪɡˌzæm/ egzamin wstępny
         be expelled /biː ɪkˈspeld/ być                      fail a test / an exam /feɪl ə
        –                         graduate /ˈɡrædʒuət/
         wyrzuconym      A1 coursebook /ˈkɔː(r)sˌbʊk/  B2 absolwent  A2 test/ ən ɪɡˈzæm/ oblać test/
         be good / bad at /biː ɡʊd/  podręcznik                  egzamin
        A1 bæd æt/ być dobrym / słabym  A1 crayons /ˈkreɪɒnz/ kredki A1 home time /həʊm taɪm/ pora  A2 final exam /ˈfaɪnəl ɪɡˈzæm
         z czegoś       A1 dictionary /ˈdɪkʃən(ə)ri/ słownik powrotu do domu /egzamin końcowy
         be late for school /biː leɪt fɔː(r)  A1 eraser /ɪˈreɪzə(r)/ gumka A1 homework /ˈhəʊmˌwɜː(r) k/  pass a test / exam /pɑːs ə test/
        A1                         praca domowa     A2
         skuːl/ spóźniać się do szkoły A1 glue stick /ɡluː stɪk/ klej       ɪɡˈzæm/ zdać test/ egzamin
         carry out /ˈkæri aʊt/              interactive whiteboard  prepare for a test / an exam /
        B1             highlighter /ˈhaɪˌlaɪtə(r)/  B2 /ɪntəˌræktɪv ˈwaɪtbɔːd/ tablica
         przeprowadzać (eksperyment) B2 zakreślacz   interaktywna     A2 prɪˈpeə(r) fɔː(r) ə test/ ɪɡˈzæm/
         cheat in a test /tʃiːt ɪn ə test/                     przygotowywać się do testu/
        B2             lunchbox /ˈlʌntʃˌbɒks/ pudełko  leave school /liːv skuːl/  egzaminu
         ściągać na teście   A1 na drugie śniadanie A1 skończyć szkołę
         copy homework /ˈkɒpi  – marker /ˈmɑː(r)kə(r)/ pisak           revise for a test / an exam
        B2 ˈhəʊmˌwɜː(r) k/ ściągnąć,           B1 lecture /ˈlektʃər/ wykład B1 /rɪˈvaɪz fɔː(r) ə test/ ɪɡˈzæm/
         przepisać zadanie domowe A2 notebook /ˈnəʊtˌbʊk/ zeszyt,  A2 lunchtime /ˈlʌntʃˌtaɪm/ pora  powtarzać przed testem /
                                              egzaminem
         correct homework /kəˈrekt  notatnik       drugiego śniadania
        B2 ˈhəʊmˌwɜː(r) k/ poprawiać  A2 pencil case /ˈpens(ə)l keɪs/  A2 mark /mɑː(r)k/ ocena take a test / an exam /teɪk ə
         zadanie domowe      piórnik         mark homework /mɑː(r)k  A2 test/ ən ɪɡˈzæm/ przystąpić
                                              do testu/ egzaminu
         do homework /duː     hole punch /həʊl pʌntʃ/  B2 ˈhəʊmˌwɜː(r) k/ oceniać pracę
        A1            – dziurkacz                    oral exam /ˈɔːrəl ɪɡˈzæm/
         ˈhəʊmˌwɜː(r) k/ odrabiać lekcje         domową        B2 egzamin ustny
         do one’s best /duː wʌnz bɛst/  A2 rubber /ˈrʌbə(r)/ gumka note from parents /nəʊt frɒm
        B1                                     school-leaving exam
         bardzo się strać   A2 ruler /ˈruːlə(r)/ linijka – ˈpeərənts/ usprawiedliwienie  – /skuːlˈliː.vɪŋ ɪɡˈzæm/ egzamin
         do well /duː wɛl/ dobrze sobie  schoolbag /skuːl bæɡ/ teczka  od rodziców
        A2           A1                         maturalny
         radzić          szkolna        B1 register /ˈredʒɪstər/ dziennik
        A2 explain /ɪkˈspleɪn/ wyjaśniać A2 scissors /ˈsɪzə(r)z/ nożyczki B2 revision /rɪˈvɪʒən/ powtórka B2 written exam /ˈrɪtən ɪɡˈzæm/
                                              egzamin pisemny
         fall behind /fɔːl bɪˈhaɪnd/ mieć  sharpener /ˈʃɑː(r)p(ə) nə(r)/  scholarship /ˈskɒləʃɪp/
        B1            –            C1
         zaległości        temperówka       stypendium
         get a certificate /gɛt ə  – stapler /ˈsteɪplə(r)/ zszywacz school fee /skuːl fiː/ opłata za
        B1                        B1
         səˈtɪfɪkɪt/ dostać świadectwo sticky tape /ˈstɪki teɪp/ taśma  szkołe
         get a degree /gɛt ə dɪˈgriː/  B1 klejąca    school trip /skuːl trɪp/
        B1                        A2
         otrzymać stopień naukowy             wycieczka szkolna
    22
   1   2   3   4   5   6   7   8   9