Page 6 - Lubię to!. Podręcznik
P. 6

Dział 2. Sieciowe pogaduszki


        2  Zakładanie konta poczty elektronicznej

       Aby utworzyć konto, na stronie outlook.com trzeba kliknąć Utwórz bezpłat-
       ne konto. Konto pocztowe tworzy się bardzo podobnie na różnych serwerach.
       Należy podać określone dane, na przykład: imię i nazwisko oraz nazwę
       użytkownika i hasło. Nazwą użytkownika mogą być twoje imię i nazwisko.
       Jeśli się okaże, że nazwa, którą wymyślisz, jest już zajęta, musisz podać inną.
       Możesz na przykład dopisać cyfry do nazwiska.
        Nazwa użytkownika wraz ze znakiem @ i nazwą serwera (na przykład
       outlook.com) to adres e-mail (rys. 2).


                             Nazwa serwera                             Miejsce na podanie nazwy użytkownika                        Rys. 2. Tworzenie konta na stronie outlook.com

                   Przy zakładaniu poczty elektronicznej trzeba podać
    Najlepiej, aby hasło do poczty  hasło do konta (rys. 3). Zwykle pierwsza myśl, jaka przy-
    składało się z co najmniej  chodzi do głowy, to ciąg kolejnych znaków z klawiatury
    8 różnych znaków (liter –  albo imię lub nazwisko. Takie hasło nie jest dobrym
    dużych i małych, cyfr i znaków  pomysłem, gdyż bardzo łatwo je odgadnąć i włamać się
    specjalnych, na przykład #, !). do poczty. Hasło musi być „silne”, to znaczy takie, aby
                  nie dało się go łatwo złamać, czyli odszyfrować.
                                Tu należy wpisać hasło do konta.

                                Tu znajdziesz odsyłacze
                                do dokumentów dotyczących
                                korzystania z poczty

                        Rys. 3. Tworzenie hasła do poczty
   40
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11