Page 25 - Lubię to!. Podręcznik
P. 25

2.3. Chmura w internecie         Serwis dla ciekawskich

         Jak powstają chmury w przyrodzie? Z oceanów,
         mórz, jezior, rzek, a także z gleby i roślin paruje
         woda. Para wodna unosi się i na dużej wysokości
         pod wpływem niskiej temperatury powietrza
         skrapla się lub zmienia w kryształki lodu.
         To właśnie one tworzą chmurę.
      OKO W OKO Z MONITOREM


     1 Z wykorzystaniem dowolnej usługi w chmurze utwórz nowy dokument teksto-
      wy i sporządź w nim kilkuzdaniową notatkę o wybranym poecie, na przykład
      o Janie Brzechwie. Zmień nazwę dokumentu na poeta.
     2 Utwórz w edytorze tekstu dostępnym w ramach dowolnej usługi w chmurze
      dokument o nazwie słowniczek_teatralny. Na górze strony zapisz i wyróżnij
      tytuł. Pod spodem wymień trzy hasła dotyczące teatru i wyjaśnij ich znaczenie.
      Następnie udostępnij dokument trzem osobom z klasy. W polu na uwagi umieść
      prośbę o dopisanie do słowniczka innego hasła i jego wyjaśnienia.

     3 Korzystając z dowolnych usług w chmurze, utwórz dokument tekstowy. Zapisz
      w nim tytuły trzech książek, które twoim zdaniem warto przeczytać, i udo-
      stępnij go dwóm osobom w klasie. W polu na uwagi poproś, by każda z tych
      osób dodała swoje propozycje interesujących książek. Zmień nazwę pliku
      na ciekawe_lektury.


      DLA ZAINTERESOWANYCH


     1 Przygotujcie w zespole 3- lub 4-osobowym,
      korzystając z dowolnych usług w chmurze,
      prezentację pod tytułem „Mój widok z okna”.
      Zróbcie zdjęcia tego, co widzicie z okna, i dodajcie
      je do prezentacji. Pracę zapiszcie pod nazwą
      widoki_z_okna.
     2 Skorzystajcie z dowolnych usług w chmurze
      i przygotujcie w zespole 4-osobowym prezentację
      poświęconą technologii Cloud Computing.
      Dowiedzcie się, na czym ona polega. Opiszcie jej
      zastosowania i podajcie przykłady wykorzystania.
      Do prezentacji dołączcie odpowiednie ilustracje
      znalezione w internecie.
                                              59
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30