Page 5 - Wczoraj i dziś 6. Zeszyt ćwiczeń
P. 5

SPIS TREŚCI                                Korzystaj z dodatkowych
                                            materiałów ukrytych pod
                                            kodami QR zamieszczonymi
                                            w publikacji.


       I Narodziny nowożytnego świata        IV Od absolutyzmu do republiki
       1. Wielkie odkrycia geograficzne ����������������� 4 1. Monarchia absolutna we Francji ����������� 62
       2. Skutki odkryć geograficznych ������������������ 7 2. Monarchia parlamentarna w Anglii ����� 64
        •  Tajemnice sprzed wieków – Kto jako    3. Oświecenie w Europie ������������������������������� 66
        pierwszy dotarł do Ameryki? ����������������� 10 4. Nowe potęgi europejskie ������������������������� 69
       3. Renesans – narodziny nowej epoki ������ 12 5. Stany Zjednoczone Ameryki ������������������� 72
       4. Kultura renesansu w Europie ������������������ 14  • Tajemnice sprzed wieków –
       5. Reformacja – czas wielkich zmian �������� 16  Jak rozpoczęła się rewolucja
       6. Kontrreformacja ������������������������������������������ 18 amerykańska? �������������������������������������������� 74
       Podsumowanie ������������������������������������������������ 20 Podsumowanie ������������������������������������������������� 76

       II W Rzeczypospolitej szlacheckiej      V  Upadek Rzeczypospolitej
       1. Demokracja szlachecka ���������������������������� 22 1. Rzeczpospolita pod rządami
       2. W folwarku szlacheckim ��������������������������� 24 Wettinów ������������������������������������������������������� 78
       3. W czasach ostatnich Jagiellonów ��������� 27 2. Pierwszy rozbiór Polski ����������������������������� 81
       4. Odrodzenie na ziemiach polskich �������� 30 3. Kultura polskiego oświecenia ���������������� 83
        • Tajemnice sprzed wieków –         4. Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja ����������� 85
        Kiedy bije dzwon Zygmunt? ����������������� 32 5. Powstanie kościuszkowskie i trzeci
       5. Rzeczpospolita Obojga Narodów ��������� 34  rozbiór Polski ������������������������������������������������ 88
       6. „Państwo bez stosów” ������������������������������� 36  • Tajemnice sprzed wieków – Czy król
       7. Pierwsza wolna elekcja ����������������������������� 38  Stanisław August zdradził Polskę? ����� 90
       Podsumowanie ������������������������������������������������ 40 Podsumowanie ������������������������������������������������� 92

       III W obronie granic Rzeczypospolitej     VI Rewolucja francuska
       1. Wojny z Rosją ������������������������������������������������ 42 i okres napoleoński
       2. Początek wojen ze Szwecją ��������������������� 45 1. Rewolucja francuska ���������������������������������� 94
       3. Powstanie Chmielnickiego ���������������������� 48 2. Republika Francuska ���������������������������������� 96
       4. Potop szwedzki �������������������������������������������� 50 3. Epoka Napoleona Bonapartego ������������ 98
       5. Wojny z Turcją ���������������������������������������������� 52 4. Upadek Napoleona ��������������������������������� 101
       6. Kryzys Rzeczypospolitej ��������������������������� 54 5. Legiony Polskie we Włoszech �������������� 103
       7. Barok i sarmatyzm �������������������������������������� 56 6. Księstwo Warszawskie ���������������������������� 105
        • Tajemnice sprzed wieków –          • Tajemnice sprzed wieków –
        Kto zwyciężył pod Wiedniem? ������������� 58  Zagadka śmierci Napoleona �������������� 108
       Podsumowanie ������������������������������������������������ 60 Podsumowanie ���������������������������������������������� 110
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10