Page 6 - Poznać przeszłość. Historia i społeczeństwo. Europa i świat
P. 6
jak korzysta z podrcznika?

W podr czniku do historii i spoeczestwa Europa i wiat przedstawiono ksztatowanie
si kulturowej i politycznej to samo ci Europy w cigu wieków oraz ukazano zmiany,
jakim ulegay relacje jej mieszkaców z przedstawicielami innych kr gów cywilizacyj-
nych. Ksika zawiera liczne materiay ródowe, fotografie, ilustracje, biogramy i mapy,
a take rozbudowane infografiki. Pytania i polecenia, jakimi zostay opatrzone te
elementy, pozwalaj rozwija umiej tno ci takie jak analiza róde historycznych,
wnioskowanie i czenie faktów.
32 Zanim poznasz nowy
temat to polecenia
wprowadzajce
w tematyk lekcji.

Osie czasu porzdkuj
chronologicznie wydarze-
nia i okresy w dziejach
cywilizacji i kultur.róda i interpretacje
zawieraj relacje histo- Prezentacja najwaniejszych
ryczne, fragmenty utwo- postaci historycznych
rów literackich inspirowa- dostarcza wiedzy o ludziach,
nych wydarzeniami którzy mieli wpyw na opisy-
z dziejów lub fragmenty wane wydarzenia.
póniejszych opracowa
naukowych.
Infografki umoliwiaj lepsze
przedstawienie zoonych procesów
historycznych oraz zagadnie
z dziedziny kultury i sztuki.

Podsumowania uatwiaj
powtórzenie wiadomoci
z kadego rozdziau.

Dziki rónorodnym wiczeniom
praca z podrcznikiem jest
bardziej samodzielna.
4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11