Page 8 - Historia, Poznać przeszłość, klasa 2, zakres podstawowy
P. 8

Co było WCześnieJ?       Średniowiecze trwało ok� 1000 lat� Rozpoczęło się, gdy upadło cesarstwo rzymskie
       na zachodzie w 476 r� Koniec tej epoki jest wyznaczany kilkoma wydarzeniami,
       jak np� upadek Konstantynopola w 1453 r� czy odkrycie Ameryki w 1492 r�         euroPa                      Jednym z najważniejszych wydarzeń w XV w� był
       W latach 1337–1453 toczyła się wojna, nazwana później  upadek cesarstwa bizantyjskiego� W XIV i XV w� Turcy
       stuletnią, pomiędzy Francją i Anglią� Rywalizacja tych  zajęli dużą część Półwyspu Bałkańskiego, a w 1453 r�
       państw dotyczyła m�in� kwestii praw do francuskiej ko- zdobyli Konstantynopol� Ta data była i  jest uwa-
       rony po wygaśnięciu głównej linii tamtejszej dynastii  żana przez historyków za symboliczny koniec epoki
       królewskiej – Kapetyngów – i wpływów na obszarze  średniowiecza�
       Flandrii� Przewagę w konflikcie mieli Anglicy i dopiero
       wystąpienie Joanny d’Arc przyczyniło się do wyparcia    PolSKa
       ich z Francji�                   W 1370 r� zmarł Kazimierz Wielki, ostatni król z dy-
        W połowie XIV w� przez Europę przetoczyła się  nastii Piastów w Polsce� Zgodnie z wcześniejszymi
       wielka epidemia dżumy, zwanej czarną śmiercią� Spo- ustaleniami na tronie zasiadł jego siostrzeniec, władca
       wodowała wyludnienie znacznej części kontynentu  Węgier Ludwik Andegaweński, a po nim jego córka
       i w rezultacie kryzys gospodarki�         Jadwiga� Na jej męża wybrano zaś litewskiego księcia
        Na soborze w Konstancji (1414–1418) zażegnano  Jagiełłę, co dało początek unii Polski z Litwą� Powodów
       wielką schizmę zachodnią w Kościele� Mimo to pa-  zawarcia tego związku było kilka, m�in�: zagrożenie ze
       piestwo nie odzyskało dawnego autorytetu� Ponadto  strony wspólnego wroga, dążenie do chrystianizacji
       celem soboru było przeprowadzenie reformy Kościoła  Litwy i zakończenia litewskich najazdów na Mazow-
       katolickiego, coraz częściej krytykowanego z powodu  sze� Władysław Jagiełło przeżył swoją żonę i dopiero
       zepsucia i nadużyć� W Czechach konieczność zmian  z czwartego małżeństwa doczekał się synów� Umoż-
       głosił Jan Hus, który z powodu swoich poglądów został  liwiło mu to zapoczątkowanie rządów nowej dynastii
       spalony na stosie w Konstancji w 1415 r� Jego zwolen- w Królestwie Polskim – Jagiellonów�
       nicy, husyci, doprowadzili do wybuchu powstania� Do- Po śmierci Jagiełły tron objął jego starszy syn Włady-
       piero w 1434 r� na czeski tron powrócił król niemiecki  sław III� Gdy zginął w bitwie pod Warną, zyskał przy-
       Zygmunt Luksemburski�               domek „Warneńczyk”, a kolejnym monarchą został jego
                                młodszy brat Kazimierz Jagiellończyk� Prowadził on
                                przemyślaną politykę dynastyczną i dlatego jego syno-
                                wie zasiedli na tronach Polski, Litwy, Czech i Węgier�
                                 Zawarcie unii Polski z Litwą otworzyło nowy roz-
                                dział w relacjach obu tych państw z Krzyżakami� Już
                                za panowania Jagiełły doszło do wielkiej wojny z zako-
                                nem (1409–1411)� Stoczono wówczas w 1410 r� bitwę
                                pod Grunwaldem, którą wygrała strona polsko-litew-
                                ska� Jednak dopiero wojna trzynastoletnia (1454–1466)
                  1
                                przyniosła Polsce odzyskanie Pomorza Gdańskiego,
                                Warmii i Żuław, zakon krzyżacki stał się zaś lennikiem
                                króla polskiego�
                                 Od końca XIV w� wzrastała pozycja szlachty w pol-
                                skim społeczeństwie� Było to spowodowane przyzna-
       Uroczyste wkroczenie sułtana Mehmeda Zdobywcy 1 i jego
       wojsk do Konstantynopola stało się symbolem zwycięstwa impe- waniem jej przez władców kolejnych przywilejów�
       rium osmańskiego i islamu w południowo-wschodniej Europie.
        obraz, Turcja, XX w.

      6
                                                       18/06/2020  13:25
    062512_HIST_PP_PozPrz_ZP_RE_cz.2_Podr_srodki_001-344.indb  6
    062512_HIST_PP_PozPrz_ZP_RE_cz.2_Podr_srodki_001-344.indb  6                     18/06/2020  13:25
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13