Page 6 - Historia, Poznać przeszłość, klasa 2, zakres podstawowy
P. 6

SPiS treśCi       Co było wcześniej? ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
       i. euroPa i noWy śWiat �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
       1� Wielkie odkrycia geograficzne ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8
       2� Podboje kolonialne ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
       3� Przemiany społeczno-gospodarcze w w XVI wieku ��������������������������������������������������������������������������������������22
       4� Kultura i sztuka renesansu �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������29
       Symbole epoki – Teoria heliocentryczna Mikołaja Kopernika ����������������������������������������������������������������������38
       5� Reformacja w Europie �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40
       6� Kontrreformacja ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������48
       7� Potęgi europejskie w XVI wieku ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53
       Podsumowanie rozdziału I ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58

       ii. „złoty WieK” rzeCzyPoSPoliteJ ������������������������������������������������������������������������������������������������� 61
       1� Polityka międzynarodowa ostatnich Jagiellonów �������������������������������������������������������������������������������������������62
       2� Demokracja szlachecka ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������69
       3� Reformacja i kontrreformacja w Rzeczypospolitej ����������������������������������������������������������������������������������������� 76
       4� Społeczeństwo i gospodarka Rzeczypospolitej w XVI wieku ��������������������������������������������������������������������83
       Symbole epoki – Apoteoza handlu gdańskiego ���������������������������������������������������������������������������������������������������90
       5� Rzeczpospolita Obojga Narodów �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������92
       6� Pierwsza wolna elekcja ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������98
       7� Panowanie Stefana Batorego ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������103
       8� Kultura i sztuka polskiego renesansu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������109
       Podsumowanie rozdziału II ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������118
       iii. euroPa W XVii WieKu ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 121
       1� Rewolucja angielska i monarchia parlamentarna �����������������������������������������������������������������������������������������122
       2� Wojna trzydziestoletnia �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������128
       3� Absolutyzm we Francji ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 134
       Symbole epoki – Wersal ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������140
       4� Nowe potęgi europejskie w XVII wieku ����������������������������������������������������������������������������������������������������������142
       5� Kultura Europy w XVII wieku �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������148
       Podsumowanie rozdziału III �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������156

       iV. od Potęgi do KryzySu rzeCzyPoSPoliteJ ���������������������������������������������������������������� 159
       1� Początki rządów Wazów w Rzeczypospolitej ������������������������������������������������������������������������������������������������160
       2� Wojny z Moskwą w pierwszej połowie XVII wieku ������������������������������������������������������������������������������������169
       3� Wojny z Turcją w pierwszej połowie XVII wieku �����������������������������������������������������������������������������������������174
       4� Powstanie kozackie ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������179
       5� Potop szwedzki i kryzys Rzeczypospolitej ������������������������������������������������������������������������������������������������������185
       6� Panowanie Jana III Sobieskiego ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������192
       Symbole epoki – Zwycięstwo pod Wiedniem ����������������������������������������������������������������������������������������������������198
       7� Barok i sarmatyzm w Rzeczypospolitej ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200
       Podsumowanie rozdziału IV ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 206                                                       18/06/2020  13:25
    062512_HIST_PP_PozPrz_ZP_RE_cz.2_Podr_srodki_001-344.indb  4                     18/06/2020  13:25
    062512_HIST_PP_PozPrz_ZP_RE_cz.2_Podr_srodki_001-344.indb  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11