Page 5 - Historia, Poznać przeszłość, klasa 2, zakres podstawowy
P. 5

O czym jest podręcznik?                        W jaki sposób
                                              rozpoczęła się
                                              rewolucja
                                              przemysłowa? Dlaczego
                                                    doszło
          W podręczniku do historii do zakresu podstawowego Poznać przeszłość 2       do rozbiorów
          przedstawiono wydarzenia epoki nowożytnej. Omówiono w nim m.in. okoliczności   Rzeczypospolitej?
                                               Kiedy
          wielkich odkryć geograficznych, znaczące osiągnięcia kultury i sztuki oraz czasy  Sobieski
          Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dzięki tym wiadomościom odpowiesz na wiele  zwyciężył pod
          pytań dotyczących przeszłości.                      Wiedniem?

          Do czego służą poszczególne elementy podręcznika?            Wstęp              CieKaWoStKa          ćWiCzenia

           Wstęp do każdej lekcji zawiera  Dzięki ciekawostkom dowiesz się  Wykonanie poleceń
           informacje nawiązujące do   więcej o interesujących faktach  umieszczonych na końcu
           wiadomości z poprzednich   związanych z lekcją.      tematu pozwoli Ci utrwalić
           zajęć oraz pytania, które                  zdobytą wiedzę. Rozwiązania
           wprowadzą Cię w nowy temat.                 wszelkich ćwiczeń i zadań
                                          powinny być umieszczane
                             Symbole ePoKi
                                          w zeszytach lub kartach pracy,
            Oś czasu           W tym elemencie są       a nie na stronach podręcznika.
                          prezentowane wydarzenia
           Osie czasu ułatwią Ci chronolo- i dzieła sztuki, dzięki którym
           giczne uporządkowanie     lepiej zrozumiesz ducha epoki.
           poszczególnych wydarzeń                   To budzi kontrowersje
           historycznych.
                                          Krótkie eseje dotyczące
                            PoStać hiStoryCzna     różnych koncepcji na temat
                                          danego zagadnienia
            Warto Wiedzieć
                          Biogramy dostarczą Ci wiedzy  wprowadzą Cię w świat
                          o postaciach historycznych,  badań historycznych.
           Ten element zawiera dodatko- które miały wpływ na
           we informacje uzupełniające  najważniejsze wydarzenia
           materiał z lekcji, co pozwoli Ci  w dziejach Polski i świata.
           lepiej zrozumieć omawiane                   Słowniczek
           zagadnienia.
                                          Trudniejsze pojęcia i terminy
                           Kalendarium
                                          oznaczono w podręczniku zło-
            Indeks osobowy                       tym kolorem i wyjaśniono na tej
                          Przydatne do powtórek zestawie-
                          nie najważniejszych dat i wyda- samej stronie.
           Zawiera alfabetyczny wykaz  rzeń znajduje się na końcu
           wszystkich postaci z podręczni- podręcznika.
           ka wraz z datami życia.

          Podsumowanie                 Ćwiczenia podsumowujące

          Na tych stronach znajdziesz najważniejsze informacje  Ćwiczenia zamieszczone po każdym rozdziale
          z danego rozdziału podane w przejrzystej formie.  umożliwiają Ci sprawdzenie wiedzy i powtórzenie
          Dzięki nim uporządkujesz i utrwalisz zdobytą wiedzę. wiadomości przed sprawdzianem.


                                                       18/06/2020  13:25
    062512_HIST_PP_PozPrz_ZP_RE_cz.2_Podr_srodki_001-344.indb  3                     18/06/2020  13:25
    062512_HIST_PP_PozPrz_ZP_RE_cz.2_Podr_srodki_001-344.indb  3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10