Page 10 - Historia, Poznać przeszłość, klasa 2, zakres podstawowy
P. 10

1    WielKie odKryCia


           geografiCzne       Schyłek średniowiecza był w Europie czasem gwałtownych przemian politycznych i gospo-
       darczych� Sytuacja na Bliskim Wschodzie również uległa zmianie� Wzrosła potęga muzuł-
       mańskiego imperium osmańskiego, które miało wrogie relacje z państwami chrześcijań-
       skimi� Prowadziło to do ograniczenia kontaktów handlowych naszego kontynentu z krajami
       Wschodu, takimi jak Indie czy Chiny� Jakie działania w tej sytuacji podjęli Europejczycy?                                  1498 r.     1519–1522
                                odkrycie drogi    pierwsza podróż
                               morskiej do Indii   dookoła świata


        1400            1450             1500            1550
              1415 r.              1488 r.  1492 r.
              pierwsza posiadłość       opłynięcie   odkrycie
              portugalska w Afryce  Przylądka Dobrej Nadziei Ameryki
         PrzyCzyny odKryć                PoStać hiStoryCzna
       W XV w� kryzys gospodarczy dotknął wiele krajów eu-
       ropejskich – coraz bardziej odczuwalne stawało się prze- VaSCo da gama
       ludnienie i niedobór nowych pól pod uprawę� Ponadto  ok. 1469–1524
       w Europie zaczęło brakować szlachetnych kruszców�  Uznawany za najwię kszego
       Niedobór srebra i złota wynikał z ich masowego wywozu  portugalskiego  że glarza,
       w ramach handlu ze Wschodem oraz wyczerpywania się  odkrywca morskiej drogi
       dostępnych złóż kopalnych tych kruszców� W związku  do Indii. Odbył trzy podróże
       z tym Europejczycy byli zmuszeni do poszukiwania   do tego kraju. W  latach
       innych źródeł metali szlachetnych� Poza tym zdobycie  1502–1503 na czele licznej
       Konstantynopola przez Turków utrudniło dotychcza-  floty portugalskiej zdobył tu
       sowy handel ze Wschodem, dlatego zaczęto szukać innej  miasto Kalikat, co zapew-
                                 niło mu bogactwo i uznanie
       drogi, by tam dotrzeć� Poszukiwaniom sprzyjało to, że  na dworze królewskim po
       młodszym synom szlacheckim, którzy nie dziedziczyli  powrocie do ojczyzny. Na-
       ziemi, brakowało szans na karierę w kraju, a podbój no- grodą za zasługi było nadanie mu tytułu admirała mórz
       wych terenów mógł im przynieść perspektywę kariery  indyjskich, a następnie wicekróla Indii.
       i zdobycia łupów�
        Podjęcie wypraw oceanicznych stało się możliwe
       dzięki zmianom, które nastąpiły w Europie pod koniec    WyPraWy PortugalCzyKóW
       średniowiecza, takich jak:             Niewielkie państwo leżące na skraju Europy, jakim była
         wzrost popularności teorii o kulistości Ziemi, Portugalia, nie odgrywało większej roli na kontynencie�
         rozwój kartografii i nawigacji z zastosowaniem spe- Jego władcy wcześnie zainteresowali się jednak handlem
       cjalistycznych przyrządów,            oceanicznym i poszukiwaniem nowych ziem� W 1415 r�
         skonstruowanie nowych typów żaglowców – kara- opanowali pierwszy przyczółek w Afryce, marokańskie
       weli i karak (więcej o nich na infografice na s� 11), miasto Ceuta� Portugalczycy zajęli następnie atlantyc-
         wzrost ciekawości Europejczyków związany z kształ- kie wyspy: Azory, Maderę i Wyspy Zielonego Przylądka�
       tującym się w tym czasie nowym światopoglądem   W drugiej połowie XV w� przekroczyli równik, a w 1488 r�
       – humanizmem,                   Bartolomeu Dias [czyt�: dijas] opłynął południowy kra-
         ewangelizacyjny zapał duchowieństwa, pragnącego  niec Afryki, nazwany najpierw Przylądkiem Burz, a póź-
       schrystianizować nowe ludy�            niej Przylądkiem Dobrej Nadziei�

      8
                                                       18/06/2020  13:25
    062512_HIST_PP_PozPrz_ZP_RE_cz.2_Podr_srodki_001-344.indb  8                     18/06/2020  13:25
    062512_HIST_PP_PozPrz_ZP_RE_cz.2_Podr_srodki_001-344.indb  8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15