Page 8 - Planeta nowa 8 - geografia, podręcznik
P. 8

2 Wulkanizm i trzęsienia ziemi w Azji

     Zanim zaczniesz...
     Na podstawie informacji z poprzedniej lekcji oraz mapy ogólnogeograficznej opisz
     położenie Azji i scharakteryzuj ukształtowanie jej powierzchni.


     Obszar Azji charakteryzuje się dużą ak- wschodnie i południowe obrzeża płyty
     tywnością sejsmiczną, wulkaniczną i góro- eurazjatyckiej.
     twórczą. Dlaczego tak się dzieje? Otóż ten  Gdy płyty tektoniczne napierają na
     kontynent leży na kilku płytach lito sfery,  siebie, dochodzi do wypiętrzania się łań-
     które nieustannie się przemieszczają.  cuchów górskich. Na przykład w wyniku
                         zderzenia płyty indyjskiej z  płytą eur-
      Kontynent na styku płyt litosfery   azjatycką powstały najwyższe łańcuchy
     Azja leży na dwóch wielkich płytach   górskie na kuli ziemskiej: Himalaje, Ka-
     lito sfery: płycie eurazjatyckiej i  płycie  rakorum, Hindukusz, Pamir oraz Kun-
     północnoamerykańskiej, oraz na kilku  lun. O tym, jak doszło do wypiętrzenia
     mniejszych płytach (filipińskiej, indyj- Himalajów, możesz się dowiedzieć z tek-
     skiej, irańskiej i arabskiej). Takie położe- stu zamieszczonego w  ramce poniżej.
     nie sprawia, że w Azji regularnie dochodzi  Z kolei w bezpośrednim sąsiedztwie Azji,
     do trzęsień ziemi oraz często występują  na zachodniej krawędzi płyty pacyficz-
     zjawiska wulkaniczne. Bardzo aktywne  nej, powstały najgłębsze rowy oceaniczne
     sejsmicznie i wulkanicznie są zwłaszcza  na świecie.      Powstawanie Himalajów                      HIMALAJE
                                       obecnie
     Himalaje powstawały podczas alpejskich ruchów
                                      20 mln
     górotwórczych, na skutek kolizji fragmentu           lat temu
     prakontynetu zwanego Gondwaną (obecnie
     to Półwysep Indyjski) z kontynentem            60 mln
     azjatyckim. W wyniku tego zderzenia            lat temu
     osady znajdujące się na dnie             80 mln
     morza 1 uległy sfałdowaniu 2 .          lat temu
     Dalszy napór fragmentu Gondwany
     spowodował ich wypiętrzenie 3 .

     1              2              3
    16
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13