Page 10 - Planeta nowa 8 - geografia, podręcznik
P. 10

Rozdział 1. Azja


      Rowy oceaniczne             Wulkanizm
     Rowy oceaniczne powstają wtedy, gdy jedna  Na obszarach położonych na styku płyt
     z  płyt litosfery podsuwa się pod dru   gą.  litosfery występują wulkany. Magma
     Najbardziej znane formy tego typu znaj- z wnętrza Ziemi pod wpływem ogromnego
     dują się na styku płyty pacyficznej z płytą  ciśnienia przemieszcza się ku górze i przez
     filipińską. Najgłębszym rowem oceanicz- szczeliny w skorupie ziemskiej wydostaje
     nym, będącym jedno cześnie najgłębszym  się na powierzchnię w postaci lawy. Docho-
     miejscem na Ziemi, jest Rów Mariański.  dzi wtedy do wybuchu wulkanu, czyli do
     Ciągnie się on łukiem o długości ponad  jego erupcji. Razem z lawą na powierzch-
     2000 km w  zachodniej części Oceanu  nię wydobywają się gazy, popioły oraz frag-
     Spokojnego. W najgłębszym miejscu Rów  menty skał.
     Mariański ma 10 916 m. Inne wielkie rowy  Większość wulkanów lądowych ma cha-
     oceaniczne w tym regionie świata to: Rów  rakterystyczny stożek, na którego szczycie
     Tonga, Rów Izu-Ogasawara, Rów Kurylsko-   znajduje się krater. To właśnie z  niego
     -Kamczacki i Rów Filipiński. Każdy z nich  wydobywa się lawa.
     ma ponad 10 tys. m głębokości.       Największe na świecie nagromadzenie
                         wulkanów występuje wokół wybrzeży
                         Pacyfiku, szczególnie we wschodniej czę-
     A to ciekawe...             ści Azji. Rozmieszczenie wulkanów na tym
     Rów Mariański odkryto w drugiej połowie XIX w.  obszarze zostało przedstawione na mapie
     podczas wyprawy oceanograficznej brytyjskiego
     okrętu HMS Challenger [wym. czelendżer].  na sąsiedniej stronie. Wiele z tamtejszych
     Załoga tego okrętu dokonała również   wulkanów to wulkany czynne, czyli
     pierwszych pomiarów głębokości rowu   aktywne współcześnie. Inny typ wulkanów
     i dlatego w późniejszym czasie jego najgłębsze  to wulkany drzemiące. Ich działalność
     miejsce nazwano Głębią Challengera.
     Dotychczas na dno Rowu Mariańskiego   obserwowano dawno temu, a informacje
     dotarły tylko trzy osoby: w 1962 r. Amerykanin  o niej można odnaleźć jedynie w źródłach
     Don Walsh [wym. łolsz] ze Szwajcarem  historycznych. Wulkany, które wybuchały
     Jakiem Piccardem [wym. żakiem pikardem],  bardzo dawno temu, a o ich aktywności
     a w 2012 r. – reżyser James Cameron
     [wym. dżejms kameron].         świadczą jedynie geologiczne pozostałości,
                         nazywamy wulkanami wygasłymi.

















     Jeden z najdokładniejszych pomiarów głębokości  Znajdująca się na Kamczatce Kluczewska Sopka
     Rowu Mariańskiego został wykonany w 2009 r.  (4750 m n.p.m.) to najwyższy i najbardziej
     przez amerykański robot podwodny Nereus. aktywny wulkan we wschodniej części Azji.

    18
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15