Page 224 - To jest fizyka 7 – Fizyka SP – demo
P. 224

222 Ciśnienie i siła wyporu


       Pytania i zadania          Odpowiedzi i rozwiązania zapisz w zeszycie


                                          3
     1. Odpowiedz na pytania, korzystając z tablic  6. Śrubę żelazną o objętości 5 cm zatopiono
     zamieszczonych na końcu podręcznika:    w wodzie. Oblicz:
     a) czy w czystym spirytusie lód może pływać? a) jaką masę ma woda wyparta przez tę śrubę,
     b) czy balon napełniony metanem może się  b) jaka siła wyporu działa na śrubę.
     unosić?                  Zastanów się, czy gdyby śruba była wykona­
     c) czy jakikolwiek metal pływa w wodzie?  na z ołowiu, ale miała taką samą objętość,
                           odpowiedzi byłyby takie same. Uzasadnij
     2. Wyjaśnij, dlaczego statki mogą pływać,  odpowiedź.                    D Prawo Archimedesa –
     skoro wykonane są ze stali, której gęstość jest
     znacznie większa od gęstości wody.       7. Dwie identyczne kulki stalowe powie­
                           szono na dwóch ramionach wagi (patrz rysu­           trudniejsze zagadnienia
     3. Podaj wielkość, jaką wskaże siłomierz: nek). Waga jest w równowadze. Jak się zacho­
     a) jeżeli zawieszono na nim ołowiany ciężarek  wa waga:
     o objętości 10 cm zanurzony w wodzie,   a) gdy obie kulki zanurzymy w wodzie?
             3
     b) jeżeli zawieszono na nim stalową śrubę  b) gdy tylko lewą kulkę zanurzymy w wodzie?
     o masie 10 g zanurzoną w wodzie.      c) gdy lewą kulkę zanurzymy w oleju, a prawą
                           – w wodzie?
       4. Kawałek metalu leży na dnie naczy­
     nia z wodą. Identycznej wielkości kawałek
     drewna pływa po wodzie. Na które z tych ciał
     działa większa siła wyporu?

       5. Woda słona ma większą gęstość niż
     woda słodka. Jak zmieni się zanurzenie stat­
     ku, który przepłynął z morza do rzeki?

     Doświadczenia

     Pomiar siły wyporu               Pływa czy tonie
     1. Ciało o gęstości większej          1. Na płaskie dno miski nakap stearyny ze
     od gęstości wody (czyli takie, które      świeczki. Po kilku minutach, gdy stearyna
     tonie w wodzie) powieś             całkowicie zastygnie, odklej ją uważnie
     na nitce przyczepionej             od dna, tak aby nie zmienić kształtu
     do siłomierza.                 stearynowego „placka”.
     2. Odczytaj wskazanie              2. Nalej wody do miseczki i włóż stearynę
     siłomierza – jest to ciężar           do naczynia tak, aby ściśle przywierała
     ciała.                     do dna. Sprawdź, czy stearyna wypływa
     3. Nie odczepiaj ciała od nitki         na powierzchnię czy nie.
     i siłomierza, ale zanurz je w wodzie.      3. Umieść stearynę w wodzie w pewnej
     Jeszcze raz odczytaj wskazanie         odległości od dna. Sprawdź, czy wypływa.
     siłomierza – jest ono równe           4. Wyjaśnij zaobserwowane
     wypadkowej ciężaru i siły            zjawisko. Jak sądzisz,
     wyporu.                     czy stearyna ma gęstość
     4. Oblicz w zeszycie              większą czy mniejszą niż
     różnicę wskazań                 woda?
     siłomierza. Jest ona równa
     sile wyporu.
   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229