Page 223 - To jest fizyka 7 – Fizyka SP – demo
P. 223

Prawo Archimedesa 221

                                  3
      Objętość wypartej wody jest równa objętości hipopotama: V = 4 m .
      Gęstość wody:      .

      Masa wypartej wody:


      Ciężar wypartej wody:      Siła wyporu ma taką samą wartość jak ciężar wypartej wody.
      Odpowiedź: Siła wyporu ma wartość 40 kN.


      Przykład 2. Wieloryb o masie 150 t unosi się na wodzie. Jaką Ciekawostka
      masę ma wyparta przez niego woda?
                                    Siłę wyporu w powietrzu
      Skoro wieloryb ani nie tonie, ani się nie wznosi, siła wyporu  wykorzystuje się
      musi równoważyć jego ciężar. Wyparta woda ma taki sam ciężar,  w budowie balonów.
      a więc i taką samą masę jak wieloryb.            Balony napełnia się gazem
      Odpowiedź: Wyparta woda ma masę 150 t.            lżejszym od powietrza albo
                                    rozgrzanym powietrzem
      Podkreślmy, że siła wyporu działająca na wieloryba byłaby więk­ (które ma mniejszą gęstość
      sza od jego ciężaru, gdyby wieloryb całkowicie się zanurzył. Gdy  od powietrza zimnego).
      pływa po wodzie, zanurzona jest tylko część jego ciała – akurat
      taka, aby ciężar wypartej wody był równy jego ciężarowi.


       Siła wyporu w gazach
      Jak wiesz, także gazy mają swój ciężar. Dlatego prawo Archimedesa
      stosuje się również do ciał zanurzonych w gazie, na przykład
      w powietrzu. Ponieważ jednak gęstość powietrza jest bardzo ma­
      ła, mała jest też siła wyporu.

      Ćwiczenie B. Jakim gazem: wodorem, helem czy tlenem, można
      napełniać balon, aby wzniósł się w powietrze? Gęstości gazów znaj­
      dziesz w tabeli na końcu podręcznika.


        Podsumowanie


        g  Prawo Archimedesa: na ciało zanurzone w cieczy (albo gazie) działa siła wyporu skierowana
         do góry, równa ciężarowi wypartej cieczy (gazu).
        g  Gdy gęstość ciała jest mniejsza niż gęstość cieczy, siła wyporu jest większa od ciężaru ciała
         i ciało wypływa na powierzchnię.
        g  Gdy gęstość ciała jest większa od gęstości cieczy, ciało tonie.
        g  Gdy ciało zanurzone w cieczy wisi na siłomierzu, przyrząd wskazuje siłę wypadkową siły
         wyporu i ciężaru. Odejmując ją od ciężaru ciała, możemy wyznaczyć siłę wyporu.
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228