Page 222 - To jest fizyka 7 – Fizyka SP – demo
P. 222

220 Ciśnienie i siła wyporu

     Z historii        Prawo Archimedesa:
                  Na ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu. Jest ona
     Legenda mówi, że Archimedes,
     wielki grecki uczony żyjący  skierowana do góry i ma taką wartość, jak ciężar cieczy
     w III w. p.n.e., dokonał swojego  wypartej przez to ciało.
     odkrycia, kąpiąc się w wannie.
     Z okrzykiem „Heureka!”
     („Odkryłem!”) pobiegł nago   Kiedy ciało pływa
     przez miasto.
     Archimedes zasłynął również  Siła wyporu działa zarówno na piłeczkę, jak i na jajko. Dlaczego
     badaniem dźwigni, o której  więc piłeczka pływa, a jajko tonie?
     mówiliśmy w rozdziale czwartym.  Woda wyparta przez piłeczkę ma tę samą objętość, co piłeczka,
     Skomentował je słynnymi dziś  ale większą gęstość. Ma więc większą masę i większy ciężar. Siła
     słowami:         wyporu działająca na piłeczkę jest większa niż ciężar piłeczki.
     „Dajcie mi punkt podparcia,
     a poruszę Ziemię!”. Swoje  Wypadkowa tych sił skierowana jest w górę (rys. a). Piłeczka pły­
     odkrycia wykorzystywał  nie więc w górę, ku powierzchni wody.
     praktycznie. Gdy Rzymianie
     zaatakowali jego ojczyste miasto  a)      b)       c)      d)
     Syrakuzy, skonstruował machiny
     wojenne służące do jego obrony.
     Nie wiadomo, czy najeźdźcy
     nie daliby za wygraną, gdyby
     nie udało im się znaleźć zdrajcy,
     który w nocy otworzył bramy.

                  Niebieskie strzałki oznaczają siłę wyporu, a czerwone – ciężar.
                  Gdy piłeczka pływa już po powierzchni wody, zanurzona jest
                  tylko część jej objętości. Wypiera więc mniej wody niż wtedy,
                  gdy była całkowicie zanurzona. Siła wyporu jest więc mniejsza.
                  Piłeczka pływa zanurzona w takim stopniu, że siła wyporu rów­
                  noważy jej ciężar (rys. b).
                  Inaczej jest w wypadku jajka. Ma ono większą gęstość niż woda,
                  a więc i większy ciężar niż wyparta przez nie woda. Wypadkowa
                  ciężaru jajka i działającej na nie siły wyporu skierowana jest w dół
                  i jajko tonie (rys. c).
                  Gdy ciało ma taką samą gęstość jak woda, nie wynurza się ani nie
                  tonie, lecz unosi się swobodnie w wodzie (rys. d).
                  Podobnie jest w przypadku innych cieczy.

                  Ciała o gęstości mniejszej od gęstości cieczy pływają
                  po tej cieczy, ciała o większej gęstości toną.

                  Ćwiczenie A. Czy żelazo, ołów, platyna pływają w rtęci? Gęstość
                  tych substancji znajdziesz w tabeli na końcu podręcznika.


                   Obliczanie siły wyporu
                  Prawo Archimedesa pozwala obliczać siłę wyporu. Metodę obli­
                  czania przedstawiamy na przykładach.

                                     3
                  Przykład 1. Hipopotam o objętości 4 m  stoi na dnie jeziora.
                  Nad wodę wystają mu tylko nozdrza. Oblicz działającą na niego
                  siłę wyporu.
   217   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227