Page 218 - To jest fizyka 7 – Fizyka SP – demo
P. 218

216 Ciśnienie i siła wyporu


     Z historii        Pierwszy składnik, jak już wiesz, zależy od wysokości słupa cieczy.
                  Drugi, zgodnie z prawem Pascala, nie zależy od wysokości – ma
     Blaise Pascal przeprowadził  taką samą wartość blisko dna naczynia, jak i na górze.
     ciekawy eksperyment.   Dlaczego ciecz wywiera ciśnienie na ściany boczne naczynia?
     Do beczki napełnionej wodą
     przymocował długą, cienką  Jak wiesz, ciecz składa się z szybko poruszających się cząsteczek.
     rurkę. Gdy wodę wlano także  Uderzają one o ściany boczne naczynia tak szybko, że nie sposób
     do rurki, pod jej ciśnieniem  zauważyć pojedynczych uderzeń. Dlatego wydaje się, że nacisk
     klepki beczki rozsunęły  cieczy jest stały.
     się i beczka zaczęła
     przeciekać, choć wody
     w rurce mieściło się   Przykład. W połowie wysokości słupa cieczy ciecz wywiera
     niewiele.        na ścianę naczynia ciśnienie 200 Pa. Za pomocą tłoka wywieramy
     Doświadczenie      na powierzchnię cieczy dodatkowe ciśnienie 800 Pa. Jakie ciśnie­
     pokazało, że:      nie wywiera teraz ciecz na ścianę naczynia w połowie wysokości,
     • nawet niewielka    a jakie na dno naczynia?
     ilość wody może
     wywierać bardzo     Bez działania tłoka woda wywierała na ścianę naczynia ciśnie­
     wysokie ciśnienie, jeśli  nie 200 Pa. Na dwa razy większej głębokości ciśnienie jest 2 razy
     umieścimy ją w wąskiej
     rurce, w której     wyższe, wynosi więc 400 Pa.
     słup wody będzie     Ciśnienie wywierane przez tłok – 800 Pa – jest przenoszone przez
     odpowiednio wysoki;   wodę bez zmian, całkowite ciśnienie wywierane przez wodę
     • woda w beczce     wynosi zatem:
     przenosi na ścianki
     beczki ciśnienie     • w połowie wysokości: p = 200 Pa + 800 Pa = 1000 Pa,
                             1
     z zewnątrz
     (wywierane przez     • na dno naczynia: p = 400 Pa + 800 Pa = 1200 Pa.
                           2
     wodę w rurce).
                  Odpowiedź: Ciśnienie cieczy na ścianę naczynia w połowie
                  wysokości wynosi 1000 Pa, a na dno naczynia – 1200 Pa.

                   Zastosowania prawa Pascala
                  Znając prawo Pascala, możemy budować urządzenia hydraulicz­
                  ne, takie jak prasy hydrauliczne i hamulce w samochodach.
                  Przyjrzyj się ilustracji. Gdy tłok w lewym naczyniu wciśniemy
                  głębiej, ciecz przeniesie ciśnienie na tłok w prawym naczyniu.
                  Ciśnienie przenosi się bez zmian, ale ponieważ prawy tłok ma
                  100 razy większą powierzchnię, może działać 100 razy większą
                  siłą. Dzięki temu można jedną ręką podnieść samochód – wciska­
                  my tłok w lewym naczyniu siłą 100 N, a tłok w prawym naczyniu
                  podnosi samochód o ciężarze 10 000 N.                      S = 1 cm 2       S 2 = 100 cm 2
                      1
                                          Æ
                                          F 2
     Ciśnienie jest z obu stron takie
     samo. Siła F 2 jest tyle razy  Æ
     większa od siły F 1 , ile razy  F 1
     powierzchnia dużego tłoka S 2
     jest większa od powierzchni
     małego tłoka S 1 .
        p =  F 1  =  F 2
          S 1 S 2
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223