Page 216 - To jest fizyka 7 – Fizyka SP – demo
P. 216

214 Ciśnienie i siła wyporu

     3. Oblicz w zeszycie, jakie ciśnienie wywiera ciecz na dno naczynia w każdym z przedstawio­
     nych przypadków. Wymiary podano w centymetrach.
      a)        b)           c)          d)

                                                     40 Prawo Pascala
     4. Do każdego z garnków przedstawionych  6. W naczyniu pokazanym na rysun­
     na zdjęciu należy wlać po litrze wody.   ku znajduje się woda sięgająca do pozio­
     W którym garnku ciśnienie wody na dno  mu 20 cm. Do lewej rurki wlano tyle oleju, że
     będzie największe, a w którym – najmniejsze? słup oleju osiągnął wysokość 5 cm. Narysuj
                           w zeszycie sytuację w naczyniu po dolaniu
                           oleju. Jaką wysokość będzie miał słup wody
                           w lewej rurce, a jaką – w prawej?       5. Oblicz w zeszycie:
     a) wysokość słupa alkoholu, który wywiera
     na dno naczynia ciśnienie 150 kPa;
     b) wysokość słupa wody, który wywiera
     na dno naczynia takie samo ciśnienie, jakie
     wywiera słup benzyny o wysokości 2 m;
     c) gęstość cieczy, która na dno zbiornika o głę­
     bokości 1,5 m wywiera ciśnienie 18 kPa.
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221