Page 214 - To jest fizyka 7 – Fizyka SP – demo
P. 214

212 Ciśnienie i siła wyporu


                  Z pierwszej części doświadczenia wynika, że ciecz o większej
                  gęstości przy tej samej wysokości słupa cieczy wywiera na dno
                  naczynia większe ciśnienie. To nic dziwnego – ciecz o większej
                  gęstości ma dla danej objętości większy ciężar.


                   Obliczanie ciśnienia cieczy
                  Wiemy już, że ciśnienie wywierane przez ciecz nie zależy od
                  kształtu ani od powierzchni dna naczynia. Aby obliczyć to ciśnie­
                  nie, możemy wyobrazić sobie naczynie np. w kształcie prostopa­
                  dłościanu. Ciecz w takim naczyniu przyjmuje kształt prostopadło­
                  ścianu, więc łatwo obliczyć jej objętość.
                  Objętość cieczy: V = S · h.
                  Masa cieczy: m = d · V = d · S · h.
                  Ciecz naciska na dno siłą równą swojemu ciężarowi:
                           F = m · g = d · S · h · g
                  Ciśnienie cieczy:                  Otrzymaliśmy więc wzór:
                    ciśnienie   gęstość  przyspieszenie  wysokość
                  hydrostatyczne = cieczy ·  ziemskie  · słupa cieczy
                              p = d · g · h
     p, kPa
     100           Jeśli wysokość słupa danej cieczy zwiększy się np. 2 razy, to
      80    woda      ciśnienie hydrostatyczne także zwiększy się 2 razy. Ciśnienie
                  hydrostatyczne jest zatem proporcjonalne do wysokości słupa
      60      alkohol
                  cieczy. Zgadza się to z wynikiem drugiej części doświadczenia.
      40
                  Wykresy przedstawiają tę zależność dla dwóch cieczy: wody
      20           i alkoholu. Ciśnienie to zależy więc również od rodzaju cieczy.
      0 2 4 6 8 10 h, m
     Ciśnienie wywierane przez  Przykład 1. Jakie ciśnienie wywiera na dno zbiornika benzyna,
     ciecz jest proporcjonalne do  jeśli sięga do wysokości 2,5 m powyżej dna?
     wysokości słupa tej cieczy.
                                              kPa

                  Odpowiedź: Benzyna wywiera ciśnienie 18 kPa.

                  Przykład 2. Słup cieczy o wysokości 20 cm wywiera na dno
                  naczynia ciśnienie 1440 Pa. Co to za ciecz: benzyna, woda czy
                  gliceryna?
                  Ze wzoru p = d · g · h otrzymujemy:  , stąd


                  Wśród wymienionych cieczy taką gęstość ma benzyna (możemy
                  to sprawdzić w tablicach na końcu podręcznika).
                  Odpowiedź: Tą cieczą jest benzyna.
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219