Page 210 - To jest fizyka 7 – Fizyka SP – demo
P. 210

208 Ciśnienie i siła wyporu

     Z historii         Zwiększanie i zmniejszanie ciśnienia
                  W niektórych sytuacjach chcemy zmniejszyć ciśnienie, a w nie­
     Blaise Pascal [czyt. blez paskal]
     (1623–1662), uczony francuski,  których – zwiększyć. Zwykle zamiast zmieniać siłę, zmieniamy
     był człowiekiem niezwykle  powierzchnię. Zauważ, że podczas zwykłego przybijania gwoź­
     wszechstronnym: filozofem,  dzi mamy do czynienia z celowym zmienianiem ciśnienia, i to
     fizykiem, matematykiem  dwukrotnym!
     i wynalazcą. Pierwszy zbudował
     maszynę liczącą i opracował
     projekt organizacji komunikacji
     miejskiej.
                            Łebek gwoździa jest duży między innymi po to, aby
                            zmniejszyć ciśnienie. Dzięki temu w młotku nie
                            powstają wgłębienia. Czubek gwoździa jest mały,
                            aby zwiększyć ciśnienie i ułatwić wbijanie.
                  Przykład 1. Jakie ciśnienie wywiera na podłoże sześcienna kost­
                  ka o krawędzi 3 cm, wykonana z żelaza?
                  Objętość kostki: V = 3 cm · 3 cm · 3 cm = 27 cm .
                                       3
                  Gęstość żelaza:     .
     Blaise Pascal.
                  Masa kostki:                    .
                  Siła nacisku równa jest ciężarowi:

                        F = Q =
                  Powierzchnia podstawy kostki:
                      S = 3 cm · 3 cm = 0,03 m · 0,03 m = 0,0009 m 2

                  Ciśnienie:                 .

                  Odpowiedź: Kostka wywiera na podłoże ciśnienie 2300 Pa (czyli
                  2,3 kPa).

                  Przykład 2. Oblicz powierzchnię rakiet śnieżnych, które powi­
                  nien włożyć człowiek o masie 70 kg, aby mógł wędrować po śnie­
                  gu wytrzymującym ciśnienie 1200 Pa.
                  Sposób I

                  Siła nacisku równa jest ciężarowi:
     Ciekawostka             F = Q =

                    2
     Miękki fotel dostosowuje się  1 m  wytrzymuje nacisk 1200 N, więc do utrzymania ciężaru
     do kształtu osoby siedzącej,  700 N wystarczy powierzchnia:
                             700
                                ~ 0,6 m
                                2
     dzięki czemu jej ciężar            1200  m ~  2
     rozkłada się na większej
     powierzchni. Dlatego   Sposób II
     mniejsze jest ciśnienie  Siła nacisku równa jest ciężarowi:
     wywierane przez fotel na
     ciało człowieka.           F = Q =
   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215