Page 209 - To jest fizyka 7 – Fizyka SP – demo
P. 209

38 Ciśnienie

       Co to jest ciśnienie                    Doświadczenie
      W wielu sytuacjach interesuje nas siła nacisku ciała na powierzch­
      nię, na której to ciało się znajduje. Siła ta jest zawsze prostopadła  Weź półtoralitrową
      do powierzchni. Często interesuje nas także powierzchnia, na którą  butelkę po wodzie
      rozkłada się ten nacisk. Na przykład człowiek stojący na śniegu  mineralnej, napełnij
      w butach zapada się, a gdy przypnie narty – może stać swobodnie.  ją do połowy wodą
      W obu przypadkach człowiek naciska na śnieg taką samą siłą (gdy  i zakręć. Postaw ją
      narty ustawione są poziomo, siła ta jest równa ciężarowi narcia­ na gąbce do mycia,
      rza). Jednak w przypadku narciarza ta siła rozkłada się na większą  najpierw zwyczajnie,
      powierzchnię. Dlatego wprowadzono pojęcie ciśnienia.     później – do góry dnem.
                                     W którym wypadku gąbka
      Ciśnienie opisuje, jaka jest wartość siły nacisku działającej  ugina się bardziej? Czy
      na jednostkę powierzchni.                   butelka naciska na gąbkę
                                     różną siłą w zależności
                                     od położenia? Czym się
       Obliczanie ciśnienia
                                     różnią te dwie sytuacje?
                            2
      Aby obliczyć ciśnienie, czyli siłę działającą na 1 m powierzchni,
      dzielimy wartość siły nacisku przez pole powierzchni.

                wartość siły nacisku   F
           ciśnienie =  pole powierzchni    p =  S

      Symbol ciśnienia p pochodzi od angielskiego słowa pressure lub
      łacińskiego pressio.
       Jednostka ciśnienia
                                    Ćwiczenie. Na podłodze
      Jednostką ciśnienia jest „jednostka siły przez jednostkę powierzch­ o powierzchni 10 m
                                            2
      ni”. W układzie SI jest to 1  N 2 . Na cześć B. Pascala tę jednostkę  rozłożono równomiernie
      nazwano paskalem.    m                  worki z piaskiem o łącznym
                                    ciężarze 5000 N. Jaka jest
                  1 Pa = 1  N            wartość siły działającej na
                      m 2
                                    1 m podłogi?
                                      2
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214