Page 208 - To jest fizyka 7 – Fizyka SP – demo
P. 208

206 Ciśnienie i siła wyporu       Pytania i zadania          Odpowiedzi i rozwiązania zapisz w zeszycie

     1. Opisz, jak zmierzyć objętość kostki do  4. Pręt metalowy ma przekrój w kształcie
     gry. Podaj dwa sposoby, oceń, który z nich  koła. Jego średnica wynosi 12 mm, a długość
     jest dokład niejszy, i wyjaśnij, dlaczego tak  – 20 cm. Oblicz objętość tego pręta.
     uważasz.
     2. Wojtek wyznaczał gęstość prostopadło­ 5. Średnicę walca lub kuli można mierzyć
     ściennego klocka drewna. Zważył go trzykrot­ linijką, ale najlepiej posłużyć się przyrządem
     nie i jako średnią wyników pomiaru otrzymał  przedstawionym na zdjęciu. Przypomnij, jak
     masę m = 82 g. Następnie zmierzył linijką  się on nazywa i z jaką dokładnością można
     wymiary klocka. Otrzymał wyniki podane  mierzyć za jego pomocą.
     w tabeli. Oblicz gęstość klocka.                                38 Ciśnienie
              Wymiary klocka, mm
            a     b     c
      Pomiar 1.  34    52    72

      Pomiar 2.  34    52    71
      Pomiar 3.  35    54    72
      Pomiar 4.  35    53    71

     3. Czworo uczniów wyznaczało gęstość meta­
     lowych przedmiotów. Uzyskane przez nich
     wyniki podajemy poniżej. Kto na pewno się
     pomylił?                    6. Objętość monety 1­groszowej można
     Adam: d = 8,1  g
            cm 3             obliczyć ze wzoru na objętość walca, na pod­
             kg
     Agata: d = 11 000  m 3          stawie jej średnicy i grubości (czyli wysokości
     Antoni: d = 0,18  g            walca). Oceń, czy ta metoda jest dokładniej­
             cm 3            sza czy też mniej dokładna niż sposób opisa­
     Aneta: d = 250 000  kg          ny w przykładzie 2. Odpowiedź uzasadnij.
              m 3

      Doświadczenie

      Wybierając odpowiednie przyrządy spośród: wagi, linijki i cylindra miarowego, wyznacz
      gęstość substancji, z jakiej wykonany jest:
      a) przedmiot w kształcie prostopadłościanu,
      b) przedmiot w kształcie kuli,
      c) przedmiot w kształcie walca,
      d) spinacz.
      Opisz przyrządy użyte w doświadczeniu oraz jego przebieg. Zanotuj wyniki pomiarów,
      wykonaj w zeszycie potrzebne obliczenia – podobnie jak w przykładach.
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213