Page 207 - To jest fizyka 7 – Fizyka SP – demo
P. 207

Wyznaczanie gęstości 205


      Ćwiczenie B. Oblicz gęstość drewna, z którego wykonano sześcienny
      klocek o krawędzi 2 cm i masie 6 g.

      Przykład 4. Kamil wyznaczał średnią gęstość piłeczki, posłu­
      gując się wagą oraz linijką do mierzenia długości. Wykonywał
      następujące czynności, pomiary i obliczenia.

      1. Najpierw oszacował, że gęstość piłeczki powinna być mniejsza od
      gęstości wody (1  g ).
             cm 3
      2. Ustawił dwa pudełka po zapałkach równolegle, brzegami do
      siebie, tak aby piłeczka znajdowała się między nimi (patrz zdję­
      cie). Zmierzył odległość między pudełkami z obu stron. Otrzymał
      wyniki 5,4 cm oraz 5,6 cm, z których obliczył, że średni wynik
      pomiaru to 5,5 cm.

      3. Znając średnicę piłeczki (wyznaczoną we wcześniejszym
      pomiarze) obliczył jej promień
               r = 5,5 cm : 2 = 2,75 cm

      4. Sprawdził w tablicach, że wzór na objętość kuli o promieniu r
               3
      ma postać V =  4 pr .
             3
      Korzystając ze wzoru z tablic, obliczył objętość piłeczki
               4
                       3
             V ~  · 3,14 · (2,75 cm) ~ 87 cm 3
                        ~
              ~
               3
      5. Zauważył, że zważenie piłeczki na wadze z linijki (waga patrz
      s. 140) jest kłopotliwe. Przylepił więc jednakowe ilości plasteliny
      w jednakowych odległościach od osi obrotu wagi (czyli od zapał­
      ki). Ponieważ po przyklejeniu plasteliny waga była w równowa­
      dze, wiedział, że ilości plasteliny są rzeczywiście jednakowe.
      6. Przyczepił piłeczkę do jednej z porcji plasteliny i zważył piłecz­
      kę, ustawiając monetę w odpowiedniej odległości.
      Otrzymał wynik: m = 48 g.
      7. Obliczył gęstość substancji i podał wynik z dokładnością do
      dwóch cyfr znaczących.
                   48 g
                          g
                      ~
              d =  m  =  87 cm 3 ~ 0,55 cm 3
                V

      Wyznaczona przez niego gęstość zgadzała się z wcześniejszym
      oszacowaniem.
        Podsumowanie

        g  Aby wyznaczyć gęstość substancji, z której zbudowane jest ciało, musimy zmierzyć jego masę
         i objętość.
        g  Masę mierzymy za pomocą wagi.
        g  Objętość możemy zmierzyć za pomocą menzurki.
        g  Wymiary ciał o kształcie prostych brył geometrycznych (prostopadłościan, kula, walec, stożek)
         można zmierzyć za pomocą linijki, a następnie obliczyć objętość z odpowiedniego wzoru.
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212