Page 205 - To jest fizyka 7 – Fizyka SP – demo
P. 205

37 Wyznaczanie gęstości

      Wiesz już, co to jest gęstość. Teraz powiemy, jak ją mierzyć.

      Przykład 1. Robert wyznaczał gęstość oleju.
      Najpierw zważył pustą menzurkę. Okazało się, że jej masa wyno­
                         3
      si 123 g. Następnie nalał do menzurki 50 cm oleju. Masa menzur­
      ki z olejem wyniosła 168 g. Mając obie masy, obliczył masę oleju:
                168 g – 123 g = 45 g
      Stąd wyznaczył gęstość oleju:
               d =  45 g = 0,9  g
                  50 cm 3   cm 3
      Przykład 2. Andrzej wyznaczał gęstość metalu, z którego wyko­
      nano monetę 1­groszową. Wykonał następujące czynności i zapi­
      sał wyniki pomiarów i obliczeń.
      1. Najpierw oszacował szukaną wielkość. Z tablic na końcu pod­
      ręcznika dowiedział się, że większość spotykanych na co dzień
      metali ma gęstość od kilku do kilkunastu gramów na centymetr
      sześcienny. Interesujący go metal powinien więc mieć gęstość
      mieszczącą się w tych granicach.
      2. Z tablic na końcu podręcznika odczytał, że masa monety 1­gro­
      szowej wynosi m = 1,64 g.
      3. Do pomiaru objętości monety użył menzurki wykonanej ze
      strzykawki. Nalał do niej 10 cm wody i wrzucił 30 monet 1­groszo­
                   3
      wych. Woda podniosła się do poziomu oznaczonego 17 cm .
                                3
      4. Wyciągnął wniosek, że objętość 30 monet wynosi 7 cm .
                               3
      Objętość jednej monety wynosi zatem:
               V = 7 cm : 30 = 0,23 cm 3
                   3
      5. Na podstawie tych informacji obliczył gęstość metalu. Wynik
      podał z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210