Page 204 - To jest fizyka 7 – Fizyka SP – demo
P. 204

202 Ciśnienie i siła wyporu


                  alkohol etylowy czy olej jadalny są nieco lżejsze, natomiast mleko
                  jest trochę cięższe.
                  Metale mają gęstość od kilku do kilkunastu gramów na centymetr
                  sześcienny. Natomiast większość gatunków drewna jest nieco
                  lżejsza od wody.
                  Gazy mają gęstość setki lub nawet tysiące razy mniejszą niż ciecze
                  i ciała stałe. Wynika to z ich budowy cząsteczkowej: w ciałach
      Uwaga. Gęstość gazów  stałych i cieczach cząsteczki znajdują się blisko siebie, natomiast
      określamy dla gazów   w gazach odległości między cząsteczkami są duże, przez co w jed­
      ściśniętych tak jak   nostce objętości mieści się niewiele cząsteczek.
      powietrze, które nas  Na osi podaliśmy gęstości przykładowych substancji. Dokładniej­
      otacza.         sze dane znajdziesz w tablicach na końcu podręcznika.
                                                     37 Wyznaczanie gęstości       Podsumowanie

                                     g kg
       g  Gęstość informuje, jaka jest masa jednostki objętości. Jej jednostką jest cm 3 ,  m 3  itd.
       g  Gęstość można obliczyć ze wzoru: d =  m .
                        V
       g  Gęstość gazów jest znacznie mniejsza niż cieczy i ciał stałych, ponieważ w gazach odległości
        między cząsteczkami są bardzo duże.       Pytania i zadania          Odpowiedzi i rozwiązania zapisz w zeszycie


     Uwaga. Przy rozwiązywaniu zadań możesz  3. Oblicz masę stalowego klocka o wymiarach
     skorzystać z tablic zamieszczonych na końcu  5 cm x 3 cm x 3 cm.
     podręcznika.
                           4. Złota obrączka ma masę 2,5 g. Jaka jest jej
     1. Szklanka wody została napełniona po brze­ objętość?
     gi wodą. Kiedy wyleje się z niej więcej wody:
     wtedy gdy wrzucimy 20­gramową bryłkę  5. Oblicz masę powietrza w sali lekcyjnej.
     żelaza czy wtedy, gdy wrzucimy 20­gramową  Porównaj wynik ze swoimi przewidywania­
     bryłkę złota?               mi.

     2. Oblicz:                   6. Piłka futbolowa ma średnicę 22 cm,
     a) gęstość substancji, jeśli wykonane z niej  objętość 5600 cm i masę 430 g. Oblicz masę,
                                  3
     ciało o masie 36 g ma objętość 12 cm ;   jaką miałaby, gdyby była wypełniona:
                     3
     b) gęstość cieczy, jeśli 5 l tej cieczy ma masę  a) wodą,  b) żelazem,  c) złotem.
     4,5 kg. Odpowiedź podaj w  g .
                  cm 3
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209