Page 8 - Odkryć fizykę 2 - fizyka, karty pracy ucznia, zakres podstawowy
P. 8

4. Elektrostatyka Zadanie 4                    Jeden ładunek elementarny to 1,6 ∙ 10 –19 C.
        Robert Millikan w 1910 r. jako pierwszy oszacował wartość
        ładunku elementarnego, czyli wartość ładunku elektronu.
        Wynik ten uściślił w 1913 r. Między innymi za odkrycie istnienia ładunku elementarnego uczony
        otrzymał w 1923 r. Nagrodę Nobla. Wyznaczona przez Millikana wartość wynosiła ok. 4,8 ∙ 10
                                                     –10
        jednostek elektrostatycznych. Wartość ta bardzo niewiele odbiega od wartości znanej obecnie.
        Ile jest równa używana przez Millikana jednostka elektrostatyczna wyrażona w kulombach?


        Zadanie 5                                   Skorzystaj
                                               z podręcznika
        Przyjmij wartość ładunku elementarnego równą e = 1,6 ∙ 10 –19 C.       s. 13
        a) Czy naelektryzowane ciała mogą mieć podany ładunek elektryczny? Wpisz w kratkę T – tak lub
        N – nie.

              4
          31,15 ∙ 10 ∙ e     –5,5 ∙ e        4 ∙ 10 –17 C      2 ∙ 10 –18 C
        b) Uzasadnij krótko swój wybór.        Zadanie 6
        Czy jest możliwe, aby dwa ciała naelektryzowane ładunkami o przeciwnych znakach były po połączeniu:
        a) naelektryzowane dodatnio?
        b) naelektryzowane ujemnie?
        c) obojętne elektrycznie?
        Odpowiedz na pytania i uzasadnij każdą odpowiedź, podkreślając odpowiednie wyrażenia. Zilu-
        struj rozwiązania schematycznymi rysunkami. Na rysunkach możesz zaznaczyć nadmiar ładunku
        dodatniego i ujemnego symbolami + oraz –, gdzie każdy znak oznacza taką samą ilość ładunku. Jeden
        rysunek został przykładowo uzupełniony.

        a) Odpowiedź i jej uzasadnienie

        Tak/ Nie. Suma algebraiczna
        ładunków elektrycznych obu
        ciał musi być dodatnia/ ujemna/
        równa zero.

        Wartość ładunku dodatniego
        jednego z ciał powinna być
        większa/ mniejsza niż wartość
        bezwzględna ładunku ujemnego
        drugiego ciała.
                        Dwa ciała przed zetknięciem  Dwa ciała po zetknięciu

    8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13