Page 38 - Elementarz odkrywców. Podręcznik
P. 38

Janusz Stanny

      +`^HU      1D ]LHORQ\FK NURVQDFK

      WNDïD G\ZDQ ZLRVQD
      ] NURSHN NUHVHN L ]\J]DNöZ
      ] OLĂFL V]DïZLL ] WDWDUDNX

      ZSORWïD QDZHW GR RVQRZ\

      EXNLHW NZLDWöZ NRORURZ\FK
      SU]HW\NDQ\ Söï QD Söï
      FKïRGQ\P FLHQLHP SROQ\FK ]Löï


      3U]HSODWDïD ] ZLHONÈ ZSUDZÈ
      V]PHU VWUXPLHQLD V]XPQÈ WUDZÈ

      NDĝGHM WUDZFH GOD XURG\

      GRGDZDïD NURSOÚ ZRG\
      +DIWRZDïD ĂFLHJLHP NUÚW\P
      SV]F]öï EXF]HQLH Z OLĂFLDFK PLÚW\
      a wysoki ptasi lot


      UR]SXĂFLïD Z OXěQ\ VSORW

                                  krosno ļ XU]ÈG]HQLH
      :UHV]FLH E\ GRNRñF]\Ê G]LHïD              GRbZ\WZDU]DQLD WNDQLQ

      SURPLHñ VïRñFD ] WÚF]\ ]GMÚïD
                                   osnowa ļ QLWNL ELHJQÈFH
      SU]\ZLÈ]DïD GR RVQRZ\                   Z]GïXĝ WNDQLQ\ NWöUH
      L ļ MXĝ G\ZDQ MHVW JRWRZ\                 SU]HSODWDMÈ VLÚ ] QLWNDPL

      $ĝ VLÚ ]DMÈF QLP ]DFKZ\FD                 ELHJQÈF\PL Z SRSU]HN

      :UHV]FLH EÚG]LH SR F]\P NLFDÊ
     1. Jak wyglądał dywan utkany przez wiosnę? Z jakich materiałów się składał? Wymień je.
     2. Komu będzie służył ten dywan? Poszukaj odpowiedzi w tekście.

     3. Wyszukaj w wierszu czynności, które wykonywała wiosna. Zapisz znalezione czasowniki
       w zeszycie. Do każdego dopisz pasujący rzeczownik.

     4. Co jeszcze można wpleść do wiosennego dywanu? Podaj przykłady.

   36  Maj wokół nas   Zielono mi
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43