Page 20 - Chemia nowej ery 8. Podręcznik
P. 20

Sole
         Przykład 5     Jak napisać równanie reakcji dysocjacji jonowej soli?

        Krok 1        Napisz i odczytaj równanie reakcji dysocjacji jonowej
        Napisz wzór sumarycz- siarczanu(VI) żelaza(III).
        ny soli oraz zaznacz   III      II
        wartościowość metalu  Fe 2 (SO 4 ) 3
        i reszty kwasowej.
        Krok 2        III      II H 2 O 3+ 2–
        Napisz równanie reakcji  Fe 2 (SO 4 ) 3   2 Fe + 3 SO 4
        dysocjacji jonowej soli. Ładunek kationu jest liczbowo równy wartościowości metalu, czyli 3 = III.
                  Liczba ładunków dodatnich: 2 · (3+) = 6
                  Ładunek anionu jest liczbowo równy wartościowości reszty
                  kwasowej, czyli 2 = II.
                  Liczba ładunków ujemnych: 3 · (2–) = 6
                  Liczba ładunków dodatnich = Liczba ładunków ujemnych

        Krok 3        Siarczan(VI) żelaza(III) dysocjuje na kationy żelaza(III)
        Odczytaj równanie  i aniony siarczanowe(VI).
        reakcji dysocjacji
        jonowej tej soli.
                  Rozwiąż zadania w zeszycie

                 1. Wskaż, które z soli o podanych wzorach sumarycznych dobrze
                  rozpuszczają się w wodzie. Skorzystaj z tabeli rozpuszczalności soli
                  i wodorotlenków w wodzie.
                  Li 2 S, MgSO 4 , (NH 4 ) 3 PO 4 , AgBr, ZnS, MnSO 3 , Ni(NO 3 ) 2 , Al 2 (CO 3 ) 3 ,
                  CuSO 4 , CaCl 2
                 2. Napisz trzy przykłady soli kwasów tlenowych dobrze rozpusz-
                  czalnych w wodzie. Napisz równania reakcji dysocjacji jonowej
                  tych soli. Skorzystaj z tabeli rozpuszczalności soli i wodorotlen-
      Zapamiętaj!       ków w wodzie.

                 3. Napisz równania reakcji dysocjacji jonowej soli dla podanych sub-
        Dysocjacja jonowa
       soli – rozpad soli  stratów (a–f) i produktów (g–l).
       na kationy metali    a) ZnCl 2 ; b) (NH 4 ) 2 S; c) K 2 S; d) Na 2 CO 3 ; e) FeBr 3 ; f) Ni 2 (SO 4 ) 3 ;
                                        –
                                     3+
                                   2–
                    3+
                            2–
                         3+
                      –
                                          +
                                             3–
                               2+
       (lub kationy amonu)  g) Al i Cl ; h) Cr i SO 3 ; i) Cu i SO 4 ; j) Al i Br ; k) Li i PO 4 ;
                    +
       i aniony reszt    l) K i MnO 4 –
       kwasowych pod
       wpływem cząsteczek  4. Wybierz nazwy tych soli, które należy rozpuścić w wodzie, aby
       wody. Dysocjacji   roztwór zawierał dwa razy mniej kationów niż anionów. Napisz
       jonowej ulegają    odpowiednie równania reakcji chemicznych.
       również sole     azotan(V) wapnia, chlorek glinu, siarczan(VI) sodu, chlorek żelaza(III),
       stopione.       węglan potasu, fosforan(V) sodu, siarczan(IV) potasu, chlorek miedzi(II),
                  siarczek potasu
      68
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25