Page 6 - Biologia na czasie 3 - podręcznik
P. 6

Spis treści

     I. Mechanizmy dziedziczenia
      1. Budowa i rola kwasów nukleinowych ......................................................... 6
      2. Replikacja DNA ....................................................................................... 15
      3. Geny i genomy ........................................................................................ 22
      4. Związek między genem a cechą .............................................................. 29
      5. Regulacja ekspresji genów ...................................................................... 37
      6. Dziedziczenie cech. I prawo Mendla ........................................................ 48
      7. II prawo Mendla ....................................................................................... 55
      8. Chromosomowa teoria dziedziczenia ....................................................... 59
      9. Determinacja płci. Cechy sprzężone z płcią ............................................. 65
     10. Inne sposoby dziedziczenia cech ............................................................. 72
     11. Zmienność organizmów .......................................................................... 81
     12. Zmiany w informacji genetycznej ............................................................. 86
     13. Choroby jednogenowe ............................................................................ 93
     14. Choroby chromosomalne i wieloczynnikowe .......................................... 102
     Podsumowanie ........................................................................................... 106
     II. Biotechnologia molekularna
      1. Biotechnologia. Podstawowe techniki inżynierii genetycznej .................. 114
      2. Organizmy zmodyfikowane genetycznie ................................................ 125
      3. Klonowanie – korzyści i zagrożenia ........................................................ 133
      4. Biotechnologia molekularna w medycynie ............................................. 140
      5. Inne zastosowania biotechnologii molekularnej ...................................... 149
      Podsumowanie ......................................................................................... 153
    III. Ekologia
      1. Czym zajmuje się ekologia? ................................................................... 156
      2. Ekologia populacji .................................................................................. 167
      3. Oddziaływania antagonistyczne między organizmami ............................ 176
      4. Oddziaływania nieantagonistyczne między organizmami ........................ 188
      5. Struktura ekosystemu ............................................................................ 192
      6. Przepływ energii i krążenie materii w ekosystemie .................................. 198
      7. Obieg węgla i azotu w przyrodzie .......................................................... 203
      8. Różnorodność biologiczna .................................................................... 207
      9. Czynniki kształtujące różnorodność biologiczną ..................................... 223
     10. Elementy ochrony środowiska ............................................................... 235
     Podsumowanie ........................................................................................... 242

    IV. Ewolucja organizmów
      1. Rozwój myśli ewolucyjnej ....................................................................... 246
      2. Dowody ewolucji ................................................................................... 255
      3. Dobór naturalny – główny mechanizm ewolucji ...................................... 267
      4. Ewolucja na poziomie populacji ............................................................. 274
      5. Powstawanie gatunków – specjacja ...................................................... 279
      6. Prawidłowości ewolucji. Koewolucja ...................................................... 285
      7. Historia życia na Ziemi ........................................................................... 290
      8. Antropogeneza ...................................................................................... 300
      Podsumowanie ......................................................................................... 309
    Przydatne terminy ........................................................................................... 314
    Indeks ............................................................................................................ 319
    Literatura uzupełniająca .................................................................................. 323
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11