Page 10 - Atlas Historyczny, Historia Polski, klasa 4
P. 10

ŚREDNIOWIECZE

    10                        SŁOWIANIE

       SŁOWIANIE od V do IX wieku
      0° 0000°      10°0       20°        30°        40°
               10°
         skala 1 : 16 000 000
                                                  Obszary osiedlania się Słowian
                                       J. Onega        i kierunki ich ekspansji
                                                     do połowy V w.
                                  J. Ładoga
                 e                                    do końca VI w.
                i                                     w VII – VIII w.
               k          E                  L u d y  u g r o fi ń s k i e obszary częściowo
                                                     zamieszkane przez Słowian
                         I
              s          K       J. Pejpus Nowogród         Najazdy innych ludów
       M O R Z E
              ń           C     e           Wołga         Awarów (VI w.)
     P Ó Ł N O C N E
                                                     Bułgarów (VI – VII w.)
                        Y     i
             a          Ł T    w                  Oka     Węgrów (IX w.)
            m          B A    o Dźwina                     ośrodki działalności misyjnej
                                                     Cyryla i Metodego
                 M O R Z E     ł   Połock        n
           r                t             i        Awarowie plemiona i ludy niesłowiańskie
           e               a              d
                         B               o                     Ural
                     Wisła                c
            Łaba
          g             Truso              h               Wołga
              S
              ł                       w s
               o                                               50°
                  Gniezno
          y     w           Bug    Prypeć  i e        Don
       Ren
                i                                 Węgrzy IX w.
     50°                             n
         d       a   Odra             a
                 n                 i
                 i               w
         u        e   Kraków  Czerwień  ł o Kijów

          Ratyzbona     z           S
         L     Dunaj Velehrad a c               Dniepr
                      h o d n i
                    Nitra      Dniestr     Awarowie VI w.
                Dziewin    Cisa
                                  Bułgarzy VI–VII w.                   KASPIJSKIE
      Pad Padwa  S   Drawa
                     A w a r o w i e
              ł
              o   Sawa                                           M.
                      Singidunum
               w
                i  Sirmium  (Belgrad)        Chersonez
                 a (Śrem)
               Split n i          Dunaj
                   e
                      p
                      o ł u d n i o w i Pliska M O R Z E  C Z A R N E
      Korsyka
          Rzym                                                  40°
      Sardynia
     40°               G  Tessalonika  Konstantynopol
                        (Sołuń)                            J. Wan J. Urmia
                      r
                                  Nicea
                                       Ankyra
                                               Najazd plemion bułgarskich
       Sycylia            e
       Sycylia
                                              na Słowian południowych w VII w.
                       c
                         Ateny     Efez
                        y                         Eufrat      Tygrys
                    20°                30°                40°
                    20°

      Święci Cyryl i Metody, misjonarze Słowian,
    twórcy pierwszego alfabetu słowiańskiego (głagolicy) Głagolica – najstarsze pismo słowiańskie  Cyrylica – pismo Słowian obrządku prawosławnego


                              IX w.w.w
                              IX
                              pow
                  V w.w.
                  V            pow
                              powstanie w Europie Środkowej wczesnosłowiańskiegowwstastanienie ww EuEurropiopie Śe Śrrodkodkoweowejwj wczeczesnosnosłosłowiawiańskńskiegiegoo
                  Prz
                  Prz
                  Prz
                  Przybycie Słowian na ziemie polskieybyybyybyybyyyyyciecieciecie SłSłSłSłowiowiowiowiananan an nanana na zieziezieziemiemiemiemie popopopoppoooolsklsklsklskieieieie państwa – państwa wielkomorawskiego
                  Prz
                               stw
                               stw
                               stwaa–a a papapapapp ństństństństwawawa wa wiewiewiewielkolkolkolkomormormormorawsawsawsawskiekiekiekiegogogogogg
                               stw
                              pa pa pa p p
                              pańńńńssss
   IV IV III III II II I I I II II III III IV IV VV VIVI VII VIIII IX IX I X X XI XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI
                                               XVI
                                      XII
                             VII
                          VII
                                             XV
                                          XIV
                                        XIII
      przed naszą erą nasza era
              erara
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14