Page 9 - Teraz matura Fizyka - vademecum z zadaniami
P. 9

Sporządź  Na podstawie danych przedstawionych wróżnej formie wykonujesz wykres. Zaczynasz
         wykres   od narysowania osi, opisania ich iwyskalowania układu współrzędnych. Zwróć uwagę na
               to, aby dobrze dobrać podziałki na osiach x iy. Od tego może zależeć, czy wogóle uda
               Ci się sporządzić wykres. Pamiętaj, że narysowanie osi, jej opis iskalowanie są również
               oceniane na egzaminie! Dopiero na tak przygotowany układ współrzędnych nanosisz
               punkty i niepewności pomiarowe, jeżeli takie w zadaniu występują. Rysowane przez
               Ciebie wykresy mogą być wykresami dyskretnymi, czyli takimi, które składają się wy-
               łącznie zniepołączonych ze sobą punktów (np. wykres zależności energii elektronów na
               poszczególnych powłokach energetycznych). Wpoleceniu możesz zostać poproszony
               również onarysowanie prostej najlepszego dopasowania. Wtedy efektem Twojej pracy
               powinna być linia prosta lub krzywa.
         Uzasadnij  Wymieniasz argumenty przemawiające za wskazaną wzadaniu hipotezą, tezą, stwier-
               dzeniem, poglądem czy opinią. Przeczytaj uważnie to polecenie – może się bowiem
               zdarzyć, że zostaniesz poproszony oprzedstawienie argumentów przeciwko danemu
               stwierdzeniu. Ważne jest, aby podany przez Ciebie argument był merytorycznie popraw-
               ny iodnosił się do treści zadania. Tego typu polecenia często pojawiają się wzadaniach
               odnoszących się do tekstu źródłowego.
         Uzupełnij  Analizujesz treść polecenia tak, aby dokonać poprawnych uzupełnień. Może tu chodzić
               odokończenie już częściowo wypełnionej tabeli, zapisanego zdania czy też częściowo
               już sporządzonego rysunku lub schematu.
         Wybierz   Czytasz zdanie iwskazujesz poprawną odpowiedź spośród wszystkich możliwości.
         Wyjaśnij  Przedstawiasz wkilku zdaniach odnoszących się do treści zadania zależności przyczy-
               nowo-skutkowe. Ważne, abyś poprawnie wskazał przyczynę iskutek danego zjawiska
               oraz wskazał drogę, która prowadzi od przyczyny do skutku.
         Wykaż    Zapisujesz dowód za pomocą odpowiednich wzorów fizycznych iich przekształceń.
               Jeżeli będzie to konieczne, musisz też opisać własnymi słowami tok rozumowania, który
               przyjąłeś. Czasami same wzory nie wystarczą!
         Wyprowadź Postępujesz podobnie jak wprzypadku polecenia „Wykaż”. Posługując się wzorami, wy-
               prowadzasz związki pomiędzy wielkościami fizycznymi.
         Wyznacz   Analizujesz wykres ina jego podstawie określasz wartości wielkości fizycznych lub prze-
               kształcasz jednostki wielkości fizycznych, októrych mowa wpoleceniu.
         Zapisz   Za pomocą krótkiej wypowiedzi odpowiadasz na zadane pytanie. Polecenia tego typu
               mogą wymagać analizy tekstu źródłowego.

       5. Zanim oddasz arkusz

         • Sprawdź, czy nie pominąłeś jakiegoś zadania i czy naniosłeś poprawnie odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
         • Jeżeli zostało Ci trochę czasu, a nie zrobiłeś któregoś zadania, spróbuj do niego wrócić. Może uda Ci się
          jednak je rozwiązać.
         • Sprawdź, czy w arkuszu, w miejscach do tego przeznaczonych (na pierwszej stronie arkusza i na karcie
          odpowiedzi) wpisałeś swój kod, PESEL oraz czy wkleiłeś naklejki zkodem.


         5 Zanim oddasz arkusz

                                                7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14