Page 8 - Teraz matura Fizyka - vademecum z zadaniami
P. 8

3.  Zanim zaczniesz rozwiązywać zadania
         • Po otrzymaniu arkusza sprawdź, czy liczba stron i zadań jest zgodna z tym, co podano w instrukcji na
          pierwszej stronie arkusza. Sprawdź, czy otrzymałeś kompletną kartę wzorów i stałych wspólną dla fizyki,
          biologii ichemii. Ewentualne braki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
         • Przeczytaj uważnie instrukcję dla zdającego znajdującą się na pierwszej stronie arkusza.
         • W arkuszu, w miejscach do tego przeznaczonych (na pierwszej stronie arkusza i na karcie odpowiedzi),
          wpisz swój kod, PESEL oraz wklej naklejki zkodem.


       4. Oczym musisz pamiętać, rozwiązując zadania
         • Czytaj uważnie treść poleceń, gdyż każde słowo jest istotne i zawiera wskazówki potrzebne do udzielenia
          odpowiedzi orazsposobu jej przedstawienia.
         • Pisz czytelnie.
         • Nie używaj korektora, a błędny zapis starannie przekreśl.
         • Nie wpisuj żadnych znaków w miejscach przeznaczonych dla egzaminatora.
         •  Brudnopis jest dodatkowym miejscem na notatki, ale nie podlega on ocenie. Jeżeli chciałbyś, aby notatki
          te były ocenione, wyraźnie je zaznacz numerem zadania, aprzy zadaniu napisz „dalsza część wbrudno-
          pisie”, wtedy ta część brudnopisu również będzie oceniona.
         •  Zwracaj szczególną uwagę na czasowniki operacyjne. Najczęściej spotkasz się z poleceniami:

         Dokończ   Czytasz uważnie zdanie imożliwe uzupełnienia podane np. wodpowiednich miejscach
               tabeli, anastę pnie zaznaczasz te spośród nich, które uważasz za poprawne. Sposób ich
               wskazania będzie podany wpoleceniu.
         Narysuj   Sporządzasz rysunek odpowiadający opisowi podanemu wpoleceniu. Może tu chodzić
               owykres lub zilustrowanie sytuacji zzadania pod względem fizycznym.
         Oblicz   Wykorzystując wzory iinformacje podane wtreści zadania, obliczasz szukaną wartość
               wielkości fizycznej. Przy obliczeniach możesz posługiwać się kalkulatorem.
         Oceń    Czytasz stwierdzenia iuważnie analizujesz ich treść, zazwyczaj wpowiązaniu zsytuacją,
               doktórej się one odnoszą, opisaną wzadaniu. Obok poszczególnych zdań zaznaczasz,
               czy Twoim zdaniem, są one prawdziwe, czy fałszywe.
         Opisz    Formułujesz krótką odpowiedź. Zazwyczaj oprócz odniesienia się wprost do konkretnej
               sytuacji opisanej wzadaniu podanie poprawnej odpowiedzi wymaga podania uzasadnie-
               nia lub wyjaśnienia przyczyn zjawiska, do którego odnosi się zadanie. Istotne jest, abyś
               zrozumiał, co musisz opisać. Upewnij się, że Twoja odpowiedź jest na temat.
         Oszacuj   Określasz wprzybliżeniu wartość szukanej wielkości. Zazwyczaj przy tego typu polece-
               niach będziesz dysponować niepełnymi danymi. Może się zdarzyć, że będziesz musiał
               uwzględnić zakłócenia towarzyszące danej sytuacji, co sprowadzi się do konieczności
               zastosowania uproszczonego modelu.
         Podaj    Zapisujesz dane odczytane zwykresu, podajesz nazwę urządzenia, regułę lub prawo wy-
               korzystane wzadaniu. Uważnie przeczytaj, co należy podać – zazwyczaj będzie chodziło
               okilka różnych rzeczy jednocześnie.


                             4         3 Zanim zaczniesz            4 Oczym musisz
            rozwiązywać                pamiętać,
            zadania                  rozwiązując
                                 zadania      6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13