Page 8 - Do dzieła 6. Podręcznik
P. 8

ABC sztuki

        Dzieło sztuki – oryginał, kopia, falsyfikat, reprodukcja
                                            O tym się dowiesz
      W czwartej klasie dowiedzieliście się, że dzieła sztuki to niepowta­    • Czym się różni
      rzalne efekty ludzkiej twórczości. Zostały one pomysłowo wykona­       oryginalne dzieło
                                             sztuki od kopii
      ne, w sposób dotychczas nieznany, budzący podziw i emocje.
                                             i reprodukcji?
      Odzwierciedlają wyjątkowość ich twórcy. Artysta, czyli autor, za­
                                            • Czym jest
      projektował i własnoręcznie lub przy użyciu odpowiednich narzędzi      falsyfikat?
      stworzył pojedynczy obiekt. Takie dzieło nazywamy oryginałem.       • Czego dotyczy
      Oryginalne dzieło nie musi jednak występować w jednym egzem­         prawo autorskie?
      plarzu. W grafice wszystkie wykonane przez artystę odbitki są ory­     • W jaki sposób
      ginałami. Podobnie w fotografii: odbitki wywołane przez fotografa­      możemy korzystać
                                             z dzieł sztuki?
      ­autora są uznawane za oryginały.
                                            • Co nazywamy
        Oryginalne dzieła sztuki mają wysokie ceny. W ten sposób wy­
                                             prawem cytatu?
      rażane jest uznanie dla artystów, podziw dla ich dorobku i niepo­
                                            • Czym jest plagiat?
      wtarzalności prac. Ceny dzieł sztuki zależą także w dużej mierze
      od zmieniających się upodobań odbiorców.

                               Leonardo da Vinci,
                               Zbawiciel świata
                               Obraz Leonarda da Vinci został
                               sprzedany w 2017 r. za kwotę
                               450 mln dolarów, co czyni go
                               najdroższym dziełem sztuki
                               w historii. Na cenę wpłynęły m.in.
                               wiek pracy, sława renesansowego
                               artysty i fakt, że żadnego jego
                               dzieła nie można już dziś kupić,
                               ponieważ większość jest własnością
                               muzeów.


                                 olej na drewnie
                                 66 × 47 cm
                                 kolekcja prywatna
                                 XVI w.


    6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13