Page 16 - Do dzieła 6. Podręcznik
P. 16

Światłocień


      Wszystko, na co patrzymy, jest oświetlone w określony sposób.
                                            O tym się dowiesz
      Oznacza to, że na część powierzchni przedmiotów pada światło,
                                            • Czym jest
      a inne ich płaszczyzny pozostają w cieniu. Jeżeli artysta w dziele sztu­   światłocień?
      ki ukazuje to zjawisko za pomocą środków plastycznych, czyli od­      • W jakich
      powiednio rozmieszcza obszary jasne i ciemne, stosuje światłocień.      dziedzinach sztuki
      Dzięki temu zabiegowi w malarstwie, rysunku i grafice powstaje        występuje?
      wrażenie przestrzeni – przedmioty ukazane na kartce lub płótnie      • Jak go stosować
                                             w twórczości
      wydają się trójwymiarowe, a ich forma i faktura stają się wyraziste.
                                             plastycznej?
      Aby uzyskać światłocień, malarze stosują barwną plamę walorową,
      a rysownicy i graficy stopniują nacisk narzędzi oraz gęstość stawia­
      nia linii, również wywołujące efekt walorowy.
        Na podstawie tego, w jaki sposób artysta zastosował światłocień,
      można określić źródło, rodzaj i stopień natężenia światła. Oświet­
      lenie może być centralne lub boczne, górne albo dolne. Na przed­
      mioty może padać światło naturalne bądź sztuczne – promienie
      słońca, światło księżyca, świec czy też elektryczne. Oświetlenie
      określa się także jako mocne, jaskrawe lub delikatne, przygaszone.
      O modelunku światłocieniowym – czyli sposobie, w jaki granice
      obszarów oświetlonych i zacienionych stykają się ze sobą – można
      powiedzieć, że jest miękki lub ostry, kontrastowy. Światłocień pod­
      kreśla atmosferę dzieł i zwraca uwagę widza na elementy o szcze­
      gólnym znaczeniu, np. ważną postać czy istotny obiekt.
                                          Caravaggio
                                          [czyt.: karawadżio],
                                          Wieczerza w Emaus
                                          Włoski artysta jako
                                          pierwszy zaczął w tak
                                          doskonały i wyrazisty
                                          sposób stosować świat­
                                          łocień. Stał się mistrzem
                                          malowania dzieł w ciem­
                                          nej tonacji barwnej,
                                          w których postacie
                                          i przedmioty jedynie
                                          częściowo wyłaniały się
                                          z mroku, oświetlone
                                          ostrym światłem.                                            olej na płótnie
                                            141 × 175 cm
                                            Pinakoteka Brera
                                            w Mediolanie
                                            XVII w.

    14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21