Page 15 - Do dzieła 6. Podręcznik
P. 15

ABC sztuki


      Ćwiczenia
      1. Stwórz w formie elektronicznej kolekcję własnych prac, które lubisz
        i uważasz za najbardziej udane. Umieść przy każdej z nich odpowiedni
        podpis – podaj swoje imię i nazwisko, tytuł i datę powstania pracy oraz
        informację o technice jej wykonania. Możesz także dołączyć krótki
        opis tematyki pracy.
      2. Z dostępnych źródeł wybierz reprodukcje dzieł sztuki, które
        szczególnie Cię zainteresują. Mogą to być inne prace artystów, których
        dzieła zostały zamieszczone w podręczniku. Ze zgromadzonych
        reprodukcji skomponuj na własny użytek album, w którym
        pogrupujesz prace o ciekawej kolorystyce, kompozycji czy fakturze.
        W publikacji zamieść opisy wszystkich dzieł. Uwzględnij w nich autora,
        technikę, datę powstania, miejsce przechowywania i źródło pozyskania
        reprodukcji – autora i tytuł książki wraz z miastem i datą wydania albo
        adres strony internetowej z informacją o dacie dostępu.

      3. Wyszukaj w dostępnych źródłach lub w podręczniku obraz, który
        wydał Ci się ciekawy. Następnie w dowolnej technice plastycznej
        stwórz własną pracę inspirowaną oryginalnym dziełem. Zastanów się,
        w jaki sposób je przetworzysz. Które elementy abecadła plastycznego
        zastosujesz inaczej? Na zakończenie podpisz pracę. Dodaj też
        informację, które dzieło było Twoją inspiracją.      Czy już wiesz?

      •  Oryginałem nazywamy dzieło wykonane –      tekstów w celach edukacyjnych, badawczych
        najczęściej w jednym egzemplarzu – przez     i twórczych. Warunkiem jest podanie autora
        artystę na podstawie jego własnego        wykorzystanej pracy, a także źródła,
        pomysłu, zwykle też podpisane.          z którego zaczerpnęliśmy dzieło.
      •  Kopia to powielenie oryginalnego dzieła   •  Domena publiczna to zbiór utworów
        przez inną osobę niż twórca pierwowzoru.     traktowanych jako wspólna własność
      •  Falsyfikatem nazywamy kopię oryginału      wszystkich użytkowników. Z należących
        wykonaną z zamiarem wprowadzenia         do niej dzieł można korzystać, jednak
        odbiorcy w błąd i zasugerowania mu, że ma    z zachowaniem zasad prawa cytatu.
        do czynienia z pierwowzorem.         •  Prawo do ochrony wizerunku zakazuje
      •  Reprodukcje dzieł sztuki powstają przez     publikowania i rozpowszechniania zdjęć
        powielenie oryginalnych rysunków, grafik lub   innych osób bez ich wiedzy i zgody.
        obrazów metodami fotograficznymi       •  Plagiat to przywłaszczenie cudzego utworu
        i drukarskimi.                  literackiego, pracy naukowej czy dzieła
      •  Prawo autorskie chroni artystów przed      artystycznego, a także opublikowanie pod
        nielegalnym reprodukowaniem, kopiowa­      własnym nazwiskiem fragmentów prac
        niem, przekształcaniem i rozpowszechnia­     innych osób. Według polskiego prawa plagiat
        niem ich dzieł. Reguluje możliwości i warunki  jest przestępstwem.
        wykorzystania prac, m.in. podanie podpisów  •  Piractwem nazywamy kradzież cudzej
        i źródeł pozyskania oraz opłaty za użycie.    własności, głównie publikowanie
      •  Prawo cytatu pozwala prezentować        i rozpowszechnianie w internecie muzyki,
        i rozpowszechniać dzieła oraz fragmenty     filmów i programów komputerowych.                                                      13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20