Page 14 - Do dzieła 6. Podręcznik
P. 14

Z prawem do ochrony twórczości powiązane jest prawo do ochrony
      wizerunku. Zakazuje ono publikowania i rozpowszechniania zdjęć
      innych osób, np. na portalach społecznościowych, bez wiedzy i zgo­
      dy fotografowanych.
        Jeżeli postępujemy wbrew przepisom prawa autorskiego, możemy
      dopuścić się plagiatu. Nazywamy tak przywłaszczenie cudzego
      utworu literackiego, pracy naukowej czy dzieła artystycznego, a tak­
      że opublikowanie pod własnym nazwiskiem fragmentów prac in­
      nych osób. Według polskiego prawa plagiat jest przestępstwem.
      Kradzież cudzej własności – głównie publikowanie i rozpowszech­
      nianie w internecie muzyki, filmów i programów komputerowych –
      to piractwo.
        Przestrzeganie prawa autorskiego jest przejawem naszego sza­
      cunku dla artystów oraz wyrazem poszanowania wspólnego dzie­
      dzictwa kulturowego, zarówno światowego, jak i rodzimego. Aby
      podkreślić znaczenie twórczości dla rozwoju naszej cywilizacji,
      26 kwietnia ogłoszono Światowym Dniem Własności Intelektu­
      alnej. Święto jest obchodzone od 2001 r. Ustanowiła je Światowa
      Organizacja Włas ności Intelektualnej. Własnością intelektualną
      nazywamy efekt ludzkiej pracy, który ze względu na swoją wartość
      powinien być chroniony. Chodzi nie tylko o dzieła sztuki czy filmy
      znanych twórców. Każdy z nas bywa czasem autorem, np. przez
      współtworzeniezawartości portali społecznościowych. Korzystając
      w uczciwy sposób z dokonań twórców i wynalazców, doceniamy ich
      pracę i wspieramy przyszłe osiągnięcia.


       Sztuka wokół nas

        Obecnie w mediach i w większych miastach Polski odby­becnie w mediach i w większych miastach Polski odby­
        O
        wają się ogólnokrajowe akcje popularyzujące wiedzę ają się ogólnokrajowe akcje popularyzujące wiedzę
        w
        o legalnych źródłach dostępu do dzieł różnych dziedzin egalnych źródłach dostępu do dzieł różnych dziedzin
        o l
        s sztuki. Organizowane są wydarzenia, podczas których ztuki. Organizowane są wydarzenia, podczas których
        bezpłatnie lub za obniżoną opłatą można zwiedzić mu­ezpłatnie lub za obniżoną opłatą można zwiedzić mu­
        b
        zeum, wziąć udział w warsztatach artystycznych, obejrzeć eum, wziąć udział w warsztatach artystycznych, obejrzeć
        z
        f film, posłuchać koncertu czy spotkać się z artystami, ilm, posłuchać koncertu czy spotkać się z artystami,
        a także poznać sposoby właściwego korzystania z dóbr akże poznać sposoby właściwego korzystania z dóbr
        a t
        kultury. Do tego typu inicjatyw należą projekty: Kultura ultury. Do tego typu inicjatyw należą projekty: Kultura
        k
        Dostępna, Kultura na Widoku, Otwarte Drzwi do Kultury, ostępna, Kultura na Widoku, Otwarte Drzwi do Kultury,
        D
        Legalna Kultura czy Noc Muzeów. Każde z tych wydarzeń egalna Kultura czy Noc Muzeów. Każde z tych wydarzeń
        L
        ma stronę internetową, na której zamieszczone są najważ­a stronę internetową, na której zamieszczone są najważ­
        m
        niejsze informacje i kalendarz imprez.
                        Noc Muzeów w Muzeum
                       Narodowym w Warszawie
    12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19