Page 10 - Do dzieła 6. Podręcznik
P. 10

Kopia to praca będąca efektem dokładnego odtworzenia oryginal­
      nego dzieła sztuki przez innego artystę. Na kopii powinny się zna­
      leźć podpis jej autora oraz informacja o tym, które dzieło jest jej
      pierwowzorem. Zwyczaj kopiowania uznanych dzieł jest rozpo­
      wszechniony wśród poczatkujących twórców, dla których jest jedną
      z metod doskonalenia umiejętności. Zdarza się jednak, że autor ko­
      pii chce, aby odbiorcy sądzili, że oglądają oryginalne dzieło, i nie
      podpisuje pracy własnym nazwiskiem. Mamy wówczas do czynienia
      z falsyfikatem. Osoby, które podrabiają dzieła sztuki, nazywamy
      fałszerzami. Swoje prace sprzedają oni jako oryginalne dzieła sztuki,
      zatem zarabiają przez oszukiwanie nabywców.                Marcel Duchamp
                                           [czyt.: marsel diszą],
        W podręcznikach, albumach i internecie oglądamy reprodukcje
                                           Koło rowerowe,
      dzieł sztuki. Powstają one przez powielenie oryginalnych rysunków,    przedmioty gotowe,
      grafik lub obrazów metodami fotograficznymi i drukarskimi.        129 cm, kolekcja
        W wypadku sztuki XX w. trudniej mówić o oryginałach i ko­       prywatna, XX w.
      piach. Nowatorscy, zbuntowani artyści sprzeciwiali się określaniu     Duchamp uznał, że
                                           zwykłe przedmioty są
      ich prac oryginałami. Zamiast wymyślać i tworzyć obiekty, celowo
                                           tak samo interesujące
      wybierali gotowe przedmioty z otoczenia i nazywali je swoimi dzie­    jak dzieła sztuki, więc
      łami. Często też tworzyli zaskakujące kompozycje z przedmiotów      prezentował je jako
      codziennego użytku. Współcześnie często powstają dzieła, których     swoje prace.
      autorzy korzystają z cudzej twórczości: kopiują fragmenty lub całe
      prace innych artystów i je przetwarzają.
                                          Artysta uliczny maluje
                                          kopię słynnego obrazu
                                          Mona Lisa Leonarda
                                          da Vinci.


      Ćwiczenie

      Odszukaj w dostępnych źródłach obrazy Marcela Duchampa [czyt.: marsela
      diszampa] L.H.O.O.Q. i Jeana­Michela Basquiata [czyt.: żana miszela
      baskiata] Mona Lisa. Porównaj je z dziełem Leonarda da Vinci Mona Lisa.
      Opowiedz o swoich wrażeniach. W jaki sposób współcześni artyści
      przetworzyli renesansowe dzieło?


    8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15