Page 8 - Chemia Nowej Ery - zeszyt ćwiczeń klasa 7
P. 8

Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają

     9. Tlen – najważniejszy składnik powietrza


     Cele lekcji: Poznaję metody otrzymywania tlenu, jego właściwości fizyczne i chemiczne oraz
     zastosowania. Poznaję pojęcia: tlenek, substrat, produkt, reakcje syntezy i analizy.


     Na dobry początek

   1  Skreśl informacje, które nie dotyczą tlenu.
       stanowi 78% objętościowych powietrza • stanowi 21% objętościowych powietrza •
        gaz • ciecz • dobrze rozpuszcza się w wodzie • słabo rozpuszcza się w wodzie •
      nie rozpuszcza się w wodzie • błękitny • bezbarwny • ma przyjemny zapach • bezwonny •
          niepalny • palny • nie podtrzymuje spalania • podtrzymuje spalanie


   2  Zaznacz poprawne dokończenie zdania, tak aby powstała prawdziwa informacja.
     Tlenu nie można otrzymać na skutek A / B / C / D.

     A. destylacji skroplonego powietrza
     B. rozkładu wody pod wpływem prądu elektrycznego
     C. reakcji syntezy tlenku rtęci(II)
     D. reakcji analizy manganianu(VII) potasu


                            N   N   N N NN   NN   N   N
       To doświadczenie muszę znać

   3  a) Uzupełnij schemat doświadczenia chemicznego Otrzymywanie     Obejrzyj film
                                          N
                                N
                             N
      tlenu z manganianu(VII) potasu. Następnie podkreśl na niebie-  N   N docwiczenia.pl
                                       Kod: C7JLEP      sko nazwę substratu, a na czerwono – produktu.
                          manganian(VII) potasu

                     wata
                              N   N  N N  N N  N    N

                         woda
                              N    N   N    N
     b) Napisz obserwacje i sformułuj wniosek.
     Obserwacje:     Wniosek:

    30
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13