Page 3 - Chemia Nowej Ery - zeszyt ćwiczeń klasa 7
P. 3

Korzystaj z dodatkowych
                                     materiałów ukrytych pod
      SPIS TREŚCI                         kodami QR zamieszczony-
                                     mi w publikacji.


      Substancje i ich przemiany       22. Wpływ rodzaju wiązania na właściwości
                            związku chemicznego ...................................................... 65
       1. Zasady bezpiecznej pracy na lekcjach chemii ...... 6  23. Znaczenie wartościowości pierwiastków
       2. Właściwości substancji, czyli ich cechy  chemicznych przy ustalaniu wzorów i nazw
        charakterystyczne .................................................................. 8  związków chemicznych ................................................... 66
       3. Gęstość substancji ............................................................... 10 24. Prawo stałości składu związku
       4. Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania  chemicznego ........................................................................... 69
        na składniki ............................................................................... 14  25. Równania reakcji chemicznych .................................. 72
       5. Zjawisko zyczne a reakcja chemiczna ................ 17 26. Prawo zachowania masy ................................................. 76
       6. Pierwiastki i związki chemiczne ................................ 19  27. Obliczenia stechiometryczne ..................................... 78
       7. Właściwości metali i niemetali .................................... 21  Sprawdź, czy potra sz ............................................................... 81
      Sprawdź, czy potra sz ............................................................... 24
                          Woda i roztwory wodne
      Składniki powietrza i rodzaje przemian,
      jakim ulegają              28. Woda – właściwości i rola w przyrodzie .............. 83
                          29. Woda jako rozpuszczalnik .............................................. 85
       8. Powietrze – mieszanina jednorodna gazów .... 26  30. Rodzaje roztworów ............................................................. 88
       9. Tlen – najważniejszy składnik powietrza ............ 30  31. Rozpuszczalność substancji w wodzie ................. 90
      10. Tlenek węgla(IV) .................................................................... 33  32. Stężenie procentowe roztworu ................................. 94
      11. Wodór ........................................................................................... 36 Sprawdź, czy potra sz ............................................................ 100
      12. Zanieczyszczenia powietrza ........................................ 38
      13. Rodzaje reakcji chemicznych ....................................... 39  Tlenki i wodorotlenki
      Sprawdź, czy potra sz ............................................................... 41
                          33. Tlenki metali i niemetali ............................................... 102
      Atomy i cząsteczki           34. Elektrolity i nieelektrolity ............................................ 104
                          35. Wzory i nazwy wodorotlenków .............................. 108
      14. Atomy i cząsteczki – składniki materii .................. 43  36. Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu ..... 109
      15. Masa atomowa, masa cząsteczkowa ..................... 46  37. Wodorotlenek wapnia .................................................... 114
      16. Budowa atomu – nukleony i elektrony ................ 49  38. Sposoby otrzymywania wodorotlenków
      17. Izotopy .......................................................................................... 52  praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie ....... 116
      18. Układ okresowy pierwiastków    39. Proces dysocjacji jonowej zasad ............................. 119
        chemicznych ............................................................................ 55  Sprawdź, czy potra sz ............................................................. 121
      19. Zależność między budową atomu pierwiastka
        chemicznego a jego położeniem w układzie
        okresowym ............................................................................... 57 Odpowiedzi do zadań obliczeniowych .................. 123
      Sprawdź, czy potra sz ............................................................... 60 Krzywe rozpuszczalności gazów .................................. 124
                          Krzywe rozpuszczalności substancji stałych ....... 125
      Łączenie się atomów. Równania reakcji  Właściwości wybranych
                          pierwiastków chemicznych .............................................. 126
      chemicznych
                          Tabela rozpuszczalności soli i wodorotlenków
      20. Wiązanie kowalencyjne ................................................... 62  w wodzie ........................................................................................... 127
      21. Wiązanie jonowe .................................................................. 64  Układ okresowy pierwiastków chemicznych ...... 128


                                             5
   1   2   3   4   5   6   7   8