Page 2 - Chemia Nowej Ery - zeszyt ćwiczeń klasa 7
P. 2

Oznaczenia BHP


     Przebywając w pracowni chemicznej, należy ściśle przestrzegać jej regulaminu
     i postępować zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy.

     • Wszystkie doświadczenia chemiczne  • Wszystkie substancje stosowane
     należy wykonywać wyłącznie      do eksperymentów należy traktować jako
     na polecenie nauczyciela.       potencjalne trucizny: nie wolno ich
     • Przed wykonaniem doświadczenia   dotykać, sprawdzać smaku ani zapachu.
     chemicznego na polecenie nauczyciela • Na polecenie nauczyciela można sprawdzić
     należy założyć fartuch i okulary   zapach substancji, kierując jej pary ruchem
     ochronne, a jeśli to konieczne –   wachlującym dłoni w stronę nosa.
     rękawice ochronne.          • Podczas ogrzewania substancji
                        w probówce należy skierować jej wylot
                        w stronę, gdzie nikogo nie ma, i delikatnie
                        nią poruszać.
                        • Należy zachować szczególne środki
                        ostrożności podczas pracy z substancjami
     • Doświadczenia chemiczne należy   oznaczonymi znakami ostrzegawczymi
     przeprowadzać według instrukcji    w postaci piktogramów.
                               NN N NN
             NN N NN
                   NN N NN
        NN N NN
     zamieszczonej w podręczniku lub     NN N NN
     podanej przez nauczyciela.
                      NNN
                            NNN
           NNN    NNN Zagrożenia zykochemiczne    NNN


                                N
         N
               substancje

       substancje   N          substancje   N    gazy        substancje


       wybuchowe   łatwopalne N utleniające   pod ciśnieniem korodujące metale

                       N
 N    N      N      N Zagrożenia dla zdrowia


           substancje   substancje    substancje  substancje
           toksyczne    drażniące   rakotwórcze,   żrące
           NN N NN           mutagenne NN N NN
                        NN N NN
                  NN N NN

              NNN   Zagrożenia dla środowiska   NNN
                          NNN
                    NNN


                    substancje niebezpieczne
            N      N  dla środowiska   N
                         N
    4
   N      N      N      N
   1   2   3   4   5   6   7