Page 9 - Biologia na czasie 3 - podręcznik
P. 9

Budowa i rola kwasów nukleinowych

          zasada
          azotowa                                        3'
                                 5'

                     5'      3'
                                      deoksyryboza
                3'
         5'
                                 reszta
                                 fosforanowa(V)
                wiązanie 3',5'-fosfodiestrowe

          koniec 5'                           koniec 3'
      Fragment łańcucha polinukleotydowego DNA. Łańcuchy polinukleotydowe powstają dzięki
      połączeniu nukleotydów wiązaniami 3',5'-fosfodiestrowymi. Nazwa wiązań pochodzi od tego,
      że łączą one resztę fosforanową(V) przy piątym atomie węgla deoksyrybozy (w pozycji 5') jed-
      nego nukleotydu z atomem węgla w pozycji 3' reszty cukrowej drugiego nukleotydu.

      Nukleotydy łączą się ze sobą, tworząc dłu- fransis krik]. Nie prowadzili oni badań labora-
      gą cząsteczkę – łańcuch polinukleotydowy.  toryjnych nad strukturą DNA, ale opierali się
      Dwa kolejne nukleotydy łańcucha połączone są  na wynikach prac innych naukowców, łącząc
      wiązaniem 3',5'-fosfodiestrowym. Znajduje  informacje pozornie ze sobą niezwiązane. Naj-
      się ono między resztą fosforanową(V) jednego  ważniejsze w tym względzie okazały się bada-
      nukleotydu a cukrem następnego nukleotydu.  nia przeprowadzone przez Rosalind Franklin
      Końce łańcucha polinukleotydowego nie  pracującą w zespole Maurice’a Wilkinsa [wym.
      są jednakowe. Na jednym z nich, w pozycji 5',  małrisa łilkinza]. Próbowała ona ustalić struk-
      znajduje się reszta fosforanowa(V), natomiast na  turę DNA na podstawie zdjęć rentgenowskich
      drugim, w pozycji 3', występuje grupa hydrok- kryształów, które DNA tworzy w określonych
      sylowa (–OH) deoksyrybozy. Cecha ta stała się  warunkach.
      podstawą do rozróżniania obu końców każde-
      go łańcucha DNA i nazwania ich odpowiednio
      końcem 5' i końcem 3'.
      Kolejność nukleotydów w  łańcuchu DNA
      jest nazywana jego sekwencją. Zapisuje się
      ją od końca 5' do końca 3'. Na przykład zapis
      AATGCGT oznacza, że na końcu 5' łańcucha
      polinukleotydowego znajduje się nukleotyd za-
      wierający adeninę, a na końcu 3' – nukleotyd
      zawierający tyminę.

      y  Kształt cząsteczki DNA
      Przestrzenną budowę cząsteczki DNA udało  Zdjęcie rentgenowskie kryształu DNA, uzyskane
      się ustalić w 1953 r. Dokonali tego James Wat- przez R. Franklin. Widoczne ciemne plamy ułożone
                           w centrum w kształt X świadczą o tym, że DNA ma
      son [wym. dżejms łotsn] i Francis Crick [wym.  strukturę helisy.
                                               7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14