Page 80 - Biologia na czasie 3 - podręcznik
P. 80

Rozdział 1. Mechanizmy dziedziczenia
    Choroby chromosomalne
     Nazwa choroby      Przyczyna             Opis
              Choroby spowodowane mutacjami strukturalnymi
             Translokacja pomiędzy chromo- Gen fuzyjny koduje białko, którego aktywność
             somem 9 (zwykle pochodzącym  sprawia, że komórki szpiku ulegają szybkim,
    Przewlekła białaczka  od ojca) a 22 (zwykle pochodzą- niekontrolowanym podziałom mitotycznym,
    szpikowa
             cym od matki). W efekcie chro- czego skutkiem jest nadmierne wytwarzanie
             mosom 22 zawiera gen fuzyjny. leukocytów.
            Choroby spowodowane mutacjami liczbowymi autosomów
             Trisomia – obecność dodatkowe- Najbardziej powszechne objawy tej choroby:
             go chromosomu 21.     skośne oczy, fałdy skórne na powiekach, płaski
             Kariotyp: 47, XY + 21; 47, XX + 21. profil twarzy, często lekko spłaszczony
                          tył głowy, małe, nisko osadzone uszy, krótkie
    Zespół Downa
                          w stosunku do długości tułowia kończyny,
                          szerokie dłonie i stopy o krótkich palcach,
                          obniżone napięcie mięśni, różny stopień
                          upośledzenia umysłowego.
             Trisomia – obecność dodatkowe- Mała masa noworodków, liczne wady budowy
    Zespół Edwardsa go chromosomu 18.     zewnętrznej oraz ciężkie wady rozwojowe narzą-
             Kariotyp: 47, XY + 18; 47, XX + 18. dów wewnętrznych (serca, nerek i in.).
             Trisomia – obecność dodatkowe- Liczne wady budowy, takie jak rozszczep
             go chromosomu 13.     wargi i podniebienia oraz anomalie kończyn,
    Zespół Patau   Kariotyp: 47, XY + 13; 47, XX + 13. np. polidaktylia (większa liczba palców).
                          Zwykle występują też nieprawidłowości
                          w budowie serca, mózgowia i nerek.
          Choroby spowodowane mutacjami liczbowymi chromosomów płci
             Monosomia – brak jednego  Choroba dotykająca kobiety. Charakteryzuje ją
             z chromosomów płci.    niedorozwój wewnętrznych i zewnętrznych narzą-
             Kariotyp: 45, X      dów płciowych, będący przyczyną niepłodności.
    Zespół Turnera
                          U części chorych występują wrodzone wady ser-
                          ca, nerek i innych narządow. Jednym z charakte-
                          rystycznych objawów jest nadmiar skóry na szyi.
             Trisomia – obecność dodatkowe- Choroba dotykająca mężczyzn. Chorzy mają
             go chromosomu X.     niższe od normalnego stężenie testosteronu
             Kariotyp: 47, XXY.    we krwi, a w konsekwencji – słabo zaznaczone
    Zespół Klinefeltera            męskie cechy płciowe. Występuje u nich również
                          ginekomastia, a u części chorych obserwuje się
                          inne nieprawidłowości, m.in. osteoporozę i roze-
                          dmę płuc.
    Choroby wieloczynnikowe
    Choroby wieloczynnikowe (wielogenowe) – choroby, które powstają w wyniku mutacji zachodzących w wielu
    genach. Dziedziczy się jedynie skłonność do zapadania na nie, a zachorowanie zależy od trybu życia. Przykła-
    dami chorób wieloczynnikowych są cukrzyca, nadciśnienie i autyzm.
   112
   75   76   77   78   79   80   81   82