Page 8 - Biologia na czasie 3 - podręcznik
P. 8

1     Budowa i rola kwasów


         nukleinowych    W komórkach występują dwa rodzaje kwasów   v reszty fosforanowej(V),
    nukleinowych: kwas deoksyrybonukleinowy   v jednej z czterech zasad azotowych: cytozyny (C),
    (ang. deoxyribonucleic acid – DNA) i kwas rybo- tyminy (T), adeniny (A) lub guaniny (G).
    nukleinowy (ang. ribonucleic acid – RNA). Ich  Deoksyryboza jest połączona z  zasadą azo-
    cząsteczki są polimerami, ponieważ składają się  tową wiązaniem glikozydowym. Związek,
    z wielu powtarzających się elementów (mono- który powstaje z  połączenia zasady azotowej
    merów). Monomery budujące kwasy nukleino- z  cząsteczką cukru, nosi nazwę nukleozydu.
    we to nukleotydy.             Nukleozyd połączony z resztą fosforanową(V)
                         wiązaniem estrowym tworzy nukleotyd.
    y  Budowa DNA              W DNA występują cztery rodzaje nukleotydów,
    Kwas deoksyrybonukleinowy jest zbudowany  różniące się rodzajem zasady azotowej wchodzącej
    z czterech rodzajów nukleotydów. Każdy nu- w ich skład. Są to: nukleotyd zawierający cytozynę,
    kleotyd składa się z trzech elementów:  nukleotyd zawierający tyminę, nukleotyd zawie-
     v pięciowęglowego cukru – deoksyrybozy, rający adeninę i nukleotyd zawierający guaninę.


    Nukleotydy DNA

    Nazwa nukleotydu DNA pochodzi od nazwy odpowiadającego mu nukleozydu: deoksyadenozyny,
    deoksyguanozyny, deoksycytydyny lub tymidyny. Tworzy się ją wg wzoru: nukleozydo-5'-monofosforan,
    przy czym 5' pochodzi od miejsca przyłączenia reszty fosforanowej – piątego węgla deoksyrybozy.
    Przykładem nukleotydu jest deoksyadenozyno-5'-monofosforan, w skrócie zapisywany jako 5'-dAMP
    (ang. deoxy-adenosine-5'-monophosphate).


                   zasada azotowa       zasady pirymidynowe

          wiązanie
          estrowe 5'               cytozyna (C)  tymina (T)
                       wiązanie
                       glikozydowe
              4'        1'          zasady purynowe

                3'    2'

      reszta fosforanowa(V)  deoksyryboza
     Reszty fosforanowe(V)  Atomy węgla deoksyrybo-  guanina (G)   adenina (A)
     w fizjologicznym pH  zy numeruje się, dodając
     komórek występują  znak prim ('). W ten spo-   Wśród zasad azotowych w DNA wy-
     w postaci anionów.  sób odróżnia się je od ato-  różnia się jednopierścieniowe zasady
               mów węgla występujących    pirymidynowe (cytozynę i tyminę) oraz
               w zasadach azotowych.     dwupierścieniowe zasady purynowe
                              (adeninę i guaninę).

   6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13