Page 10 - Biologia na czasie 3 - podręcznik
P. 10

Rozdział 1. Mechanizmy dziedziczenia


     Cząsteczka DNA składa się z dwóch łańcu- że w cząsteczce DNA ilość adeniny jest równa
    chów polinukleotydowych skręconych śrubowo  ilości tyminy, a ilość cytozyny jest równa ilości
    (helikalnie) wokół wspólnej osi. Struktura ta nosi  guaniny. Prawidłowość ta jest nazywana regułą
    nazwę podwójnej helisy. Utrzymuje się ona  Chargaffa [wym. szargafa].
    dzięki licznym wiązaniom wodorowym między  Łańcuchy polinukleotydowe tworzące czą-
    zasadami azotowymi wchodzącymi w skład obu  steczkę DNA biegną w przeciwnych kierun-
    łańcuchów, przy czym:           kach – koniec 5' jednego z nich jest położony
     v między adeniną a  tyminą powstają zawsze  w tym miejscu, w którym znajduje się koniec
    dwa wiązania wodorowe,          3' drugiego łańcucha. Dlatego określa się je
     v między cytozyną a guaniną powstają zawsze  jako antyrównoległe (przeciwnie zorientowa-
    trzy wiązania wodorowe.         ne). Należy o tym pamiętać podczas zapisywa-
     Kształt cząsteczki DNA stabilizują również  nia sekwencji komplementarnych łańcuchów
    oddziaływania hydrofobowe między sąsied- DNA. Prawidłowym zapisem łańcucha DNA
    nimi parami zasad azotowych tego samego  komplementarnego do AATGCGT jest więc
    łańcucha.                 ACGCATT.
     Łańcuchy polinukleotydowe DNA są wza-   Wielkość cząsteczki DNA określa się w pa-
    jemnie komplementarne, tzn. że skład nu- rach zasad (p.z.). Liczba par zasad odpowiada
    kleotydów w jednym łańcuchu wyznacza skład  liczbie par nukleotydów wchodzących w skład
    nukleotydów w drugim łańcuchu. Sprawia to,  cząsteczki DNA.

    5'        3'
                                 wiązanie
                                 wodorowe

                    5'     5'       3'     3'
            szkielet cukrowo-  koniec 5'               koniec 3'
            -fosforanowy
                            deoksyryboza
               zasada
               azotowa
                    pełen
               mniejszy  skręt      reszta   zasada
               rowek   helisy      fosforanowa(V) azotowa                                          koniec 5'
           większy             3'       5'     5'
           rowek        3' koniec 3'
    5'         3'
    Cząsteczka DNA ma strukturę prawoskrętnej podwójnej helisy. Po jej zewnętrznej stronie
    znajdują się cząsteczki deoksyrybozy oraz reszty fosforanowe(V), tworzące szkielet cukrowo-
    -fosforanowy. Do wnętrza skierowane są zasady azotowe. Wzdłuż helisy biegną dwa rowki,
    dzięki którym białka łączące się z DNA mogą rozpoznać odpowiednią sekwencję nukleotydów
    bez rozplatania podwójnej helisy. Na pełen skręt helisy przypada 10 par nukleotydów.
   8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15