Page 8 - Biologia na czasie 2 - podręcznik
P. 8

Autotroficzne odżywianie się

     3 organizmów – fotosynteza    Warunkiem życia wszystkich organizmów jest  y  Synteza cukrów prostych
    stały dopływ energii. Organizmy pozyskują ją  w przebiegu fotosyntezy
    z różnych źródeł, a następnie wykorzystują do  Fotosynteza jest złożonym procesem wytwa-
    przeprowadzania czynności życiowych. Część  rzania związków organicznych z prostych
    energii jest przez nie również przechowywana.  związków nieorganicznych przy udziale energii
                         świetlnej. Substratami fotosyntezy są najczęściej
    y  Pokarm jako źródło energii      dwutlenek węgla i woda. Dwutlenek węgla jest
    Jednym ze źródeł energii niezbędnej do zacho- pobierany z powietrza atmosferycznego (u ro-
    dzenia procesów życiowych, a jednocześnie  ślin lądowych przez aparaty szparkowe oraz
    środkiem wykorzystywanym do budowy ciała,  przetchlinki) lub z wody w postaci jonów wo-
    jest dla wszystkich organizmów pokarm. Ist- dorowęglanowych (rośliny wodne). Woda wraz
    nieją dwa główne sposoby jego pozyskiwania.  z rozpuszczonymi w niej solami mineralnymi
    Pierwszy cechuje organizmy samożywne, czyli  dociera do wnętrza roślin lądowych z  gleby,
    autotrofy, drugi – organizmy cudzożywne, czyli  zwykle za pośrednictwem systemu korzeniowe-
    heterotrofy.               go. Rośliny żyjące w środowisku wodnym pobie-
     Autotrofy mają zdolność przemiany pro- rają wodę całą powierzchnią ciała.
    stych związków nieorganicznych w złożone  W wyniku bardzo złożonego ciągu reakcji
    związki organiczne. Dokonują tego za po- w procesie fotosyntezy powstaje aldehyd fosfo-
    mocą energii świetlnej w procesie fotosyn- glicerynowy, z którego w dalszych przemianach
    tezy lub energii chemicznej pochodzącej z  może powstać glukoza, inne, bardziej złożo-
    utleniania prostych związków mineralnych  ne węglowodany, białka lub tłuszcze. Moż-
    w procesie chemosyntezy. Fotosyntezę prze- na więc powiedzieć, że w trakcie fotosyntezy
    prowadzają rośliny, protisty roślinopodob- energia świetlna jest przekształcana w energię
    ne oraz niektóre bakterie (np. sinice, bakterie  związków chemicznych. Poza związkami orga-
    zielone i purpurowe), natomiast chemosynte- nicznymi produktem fotosyntezy u roślin jest
    zę – niektóre bakterie, np. żelazowe. Hetero- tlen.
    trofy, do których należy większość bakterii,  Znane są dwa rodzaje fotosyntezy:
    protisty zwierzęce i grzybopodobne, grzyby,   v fotosynteza przebiegająca z uwolnieniem tlenu
    zwierzęta, a także większość roślin pasożytni- (u roślin, protistów roślinopodobnych i sinic),
    czych, korzystają ze związków organicznych   v fotosynteza zachodząca bez uwolnienia tlenu
    wytworzonych przez organizmy samożywne.  (u bakterii zielonych i purpurowych).    Wykorzystanie energii przez autotrofy i heterotrofy. Światło słoneczne jest źródłem energii świetlnej wykorzy-
    stywanej do syntetyzowania związków organicznych przez większość autotrofów. Natomiast heterotrofy korzystają
    z wyprodukowanych przez autotrofy wysokoenergetycznych związków organicznych.
   20
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13